за да бъдат увредените от екстремни природни въздействия гори успешно възстановени

Писмо на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев до регионалните дирекции по горите, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в МЗХГ, шестте държавни предприятия, Асоциация общински гори, Българската стопанска камара и Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец“ подчертава необходимостта от възстановяване на увредените през последните 3-4 години близо 400 хил. дка гори в резултат на екстремни природни въздействия, пожари, болести и вредители.

В писмото са посочени приоритетите и мерките, които трябва да бъдат приложени, а също и  специфичните лесовъдски изисквания към естественото възобновяване и залесяването за възстановяване на гори, увредени от екстремни природни въздействия.

Тук може да прочетете пълния текст на писмото.

обратна връзка

Уважаеми читатели, в лентата, разположена по-горе, виждате бутона „Обратна връзка“.

Решихме да Ви предложим тази форма за изразяване на мнения, водени от Вашия интерес към работата на Асоциация общински гори и от общото ни желание за подобряване на съвместната ни дейност.

Избрахме тази възможност, тъй като не можем да поемем отговорност за написаното директно от читатели или да модерираме  читателски форум.

Приканваме Ви в контактната форма  да напишете  това, което мислите, по конкретни въпроси, свързани с работата на АОГ. Ние ще го публикуваме. Условието е изказаното мнение да не противоречи на етичните норми  и на добрия тон и да има отношение към  дейността на организацията.

обществено обсъждане

Уважаеми колеги, имате възможност да участвате в общественото обсъждане на публикувания на портала за обществени консултации Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

За реда и начина за ползване на дървесина от земеделски земи

Предлагаме на вниманието Ви  разясненията, изпратени от Изпълнителната агенция по горите до областните администрации, в отговор на многобройни запитвания от общини, физически и юридически лица за реда и начина за ползване на дървесина от земеделски земи.

Файлът с разясненията може да намерите тук.

Заседание на Управителния съвет

В  Сливен на 12 октомври 2017 г.  се проведе 24-то заседание на Управителния съвет на АОГ. Публикуваме Решенията от заседанието на Управителния съвет тук.

От решенията, които Управителният съвет прие след оживени разисквания, става известно, че:

  • Асоциация общински гори има нов редовен член – Община Омуртаг, чиято кандидатура е приета на заседанието;
  • Подготвя се предстояща среща на представители на организацията с министъра на земеделието, храните и горите – г-н Румен Порожанов;
  • През септември т. г.  АОГ  участва в международен конгрес за промени в управлението на процесите в горите и в заседание на Президентския съвет на FECOF, за което на заседанието  е представена информация;
  • Следващото общо събрание на АОГ – на 25 септември 2018 г. в Самоков, ще отбележи тържествено десетгодишния юбилей на сдружението.

На международния форум с участието на АОГ – 28 септември 2017 г., в Конгресната зала на замъка Валдхаузен, Германия, близо  120 участници в политиката в областта на горите от Европа обсъдиха процесите на промяна в европейското горско стопанство

IMG_6183_1

Момент от работата на форума

Срещата бе организирана от Европейската федерация на общините, собственици на гори – FECOF (ФЕКОФ), Съюза на европейските лесовъди (UEF), Федерацията на германските лесовъди (BDF Deutscher Forstleute) и Държавната гора на Рейнланд-Пфалц. Асоциация общински гори от България бе представена от изпълнителния директор инж. Тихомир Томанов и сътрудника  по международната дейност на АОГ г-н Георги Симеонов – директор на дирекция в община Стара Загора. Повече за резултатите от събитието – във връзката с информация от заседанието на Управителния съвет на АОГ.  IMG_0984-min

В сила е промяна на наредбата за сечите в горите

С влезлите в сила промени в наредбата за сечите в горите се дава възможност  незабавно да се пристъпи към усвояване на дървесината, повредена от корояд, когато засегната площ е до 5% – информира пресцентърът на Изпълнителната агенция по горите. За целта е необходимо да се изготви инвентаризационен опис на площите, който за горските територии – държавна собственост, се утвърждава от директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство. За общинските горски територии такъв опис утвърждава ръководителят на съответната общинска горска структура, а за горските територии, собственост на физически и юридически лица, управляващият горското сдружение. В останалите случаи описът се утвърждава от директора на регионалната дирекция по горите.
Когато засегната площ е над 5 % , се предвижда издаване на предписание за провеждане на санитарни или принудителни сечи. Такова предписание могат да инициират всички собственици на гори, както и регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции. За издаването на предписанието решение се взема след проверка на терена от служител на регионална дирекция по горите или на лесозащитна станция по възможност в присъствието на представител на държавното горско или ловно стопанство, общинската горска служба или горското сдружение. 
При проверката на терена задължително следва да се събере информация, която да е достатъчно за попълване на утвърдения образец на предписание.
Преценката за издаване на документа е на директора на РДГ и на директора на ЛЗС. За извършване на санитарни или принудителни сечи, за които не са издадени предписания, се изготвят план – извлечения. 
Срокът за провеждане на сечта се определя от лицето, издало предписанието, при отчитане на становището на служителя, извършил проверката на терена, и на лицето, стопанисващото съответната територия. При определяне на срока ще се имат предвид сезонът, през който следва да се извърши сечта, технологичните и нормативните изисквания, обемът на ползването и други фактори 
С предимство ще се изготвят предписания за извършване на санитарни и принудителни сечи в защитени територии и зони по „Натура 2000“, райони с първи клас на пожарна опасност, насаждения в близост до урбанизирани територии и насаждения, в които дървесината е със запазени качества и осигурена достъпност. 
Издаването на предписания не е административна услуга и не се дължат такси.