Теренно посещение 10-12 май и основни изводи

Здравейте, уважаеми участници в теренното посещение за обмяна на опит по възстановяване на гори, организирано от ВВФ и ЮЗДП между 10-12.05.

По време на пътуването участниците споделиха най-силните си впечатления, изводи и препоръки. Това беше много полезно за нас като организатори, за да знаем на какво да обърнем внимание в работата в бъдеще.
Благодарим ви за отделеното време и споделения опит и знания.

Copy of DSC_0073
Впечатления, изводи и препоръки, по които можем да работим в бъдеще:
1. Необходимо е поддържане на персонал от обучени работници за възстановяване (залесяване и отглеждане) на гори към всяко стопанство.
2. Необходимо е отглеждане на фиданките повече от три години, както и промяна на разценките, които да залегнат в нормативната база.
3. Необходимо е да обмисляме видовия състав при залесяване и във връзка със затоплянето – напр. по-малко хибридни тополи, повече полски ясен в крайречни месторастения.
4. Естественото възобновяване е най-добрият избор.
5. Добре е работата по политиките да взема предвид теренния опит в синхрон със закона.
6. Необходима е работа за съхраняване на генното разнообразие (връзка с проект Life ClimaforCEE, в който ЮЗДП и ВВФ са партньори. В проекта са заложени семепроизводствени градини). в т.ч. да помислим за създаване на маточници за бяла топола.
7. Необходима е повече обмяна на опит (вкл. с акцент в периода на отглеждане).
8. Необходимо е организиране на периодично опресняване на познанията на лесовъдите и запознаване с новостите.
9. Необходимо е обществото да е по-близо до професията на лесовъда, за да разбере и подкрепи усилията.
Визия за напред: Лесовъдите като експерти, на които обществото има доверие.
10. Необходимо е да се работи за по-добро качество на доброволческите залесявания.
11. Има много нужда и възможности за развитие на иновативни решения (пример временна замяна на акация с ечемик).
12. Иновативни идеи на Зеления отбор: да се разработи разградим заместител на пластмасови мрежички за опазване на фиданките от тревопасните и гризачи и биологичен хербицид.
Tanya Schnel, wwf.bg

СТАНОВИЩЕ „ВЕКОВНИ ГОРИ“ – 2030 г.

Неотдавна Министерство на земеделието се обърна за изразяване на отношение към членовете на Работната група за организиране, координиране и изготвяне на Национална стратегия  за развитие на горския сектор в Република България до 2030 г.  (РГ за НСРГСРБ 2030).

Приложено бе копие на писмо с изх. № ИАГ- 10073 – 04.05.2022 г. от инж. Филип Ковашки – и.д. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ведно с приложение I – изготвен от ИАГ „Анализ на изразеното становище на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ по проект на анализ за състоянието на горския сектор в България за периода 2013-2020 г.“.

След задълбочено обсъждане и анализ Управителният съвет на АОГ – България, изпрати своето предложение за окончателна редакция на документа.

280586527_5054967877906401_8895787596886036462_n

Изх.№ 0366/18.05.2022 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, КОРДИНИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА  НСРГСРБ ДО 2030 г. 

Относно: Проекта за анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, свързани с изпълнението на НСРГСРБ. 

В раздел „Възможности” точка 12 на анализа е посочено „…опазване на вековни гори извън защитените територии на Натура 2000, независимо от собствеността им…”.

Асоциация общински гори намира, че включването на подобен текст в раздел „Възможности“ от анализа е недопустимо със следните съображения:

1. Не е ясно какво налага въвеждането на израза „опазване на вековните гори“ и кои гори отговарят на разтегливото понятие „вековни“. От кого и от какво да бъдат опазвани те.

2.Смятаме, че вече въведеното понятие „гори във фаза на старост“ в достатъчна степен внесе бъркотия в отдавна възприетата от лесовъдската наука и практика терминология при стопанисването на горите в България, за да се допусне въвеждането на изкуствено измислени подобни термини.

3.Внасянето на все нови и нови подобни ограничения в стопанисването на българските гори би довело до влошаване на тяхното състояние и би нанесло непоправими вреди на собствениците им и на цялото общество.

Инж.Тихомир Томанов

Изп.Директор на АОГ

 

На драго сърце подкрепяме начинанието „100 милиона нови дървета в България“

В София се състоя среща на МОСВ и НПО от горския сектор по инициативата „100 милиона нови дървета до 2030г. Засаждане на 300 000 дка в България“. Асоциация Общински гори на драго сърце подкрепя МОСВ и е готова да участва в изпълнението.

DSC06159_

В момента в горските територии, собственост на общините в Република България, има 760 000 дка годни за залесяване площи на територии в пожарища и невъзобновени сечища. До 2030г. общините имат потенциал да извършват залесяване в подкрепа на тази идея.

Българските общини биха могли да увеличат лесистостта (отношение на залесена към обща територия) на горските си територии, което ще способства за регулиране на екологичното равновесие, както и развитие на поминъка и местната икономика. Затова подкрепят силно тази идея.

АОГ – България, активно участва в разумното начинание, предстои сформиране на работна група от специалисти в МОСВ.

DSC06154

На срещата в МОСВ бяха обсъдени и други актуални за горският сектор въпроси.

Българският почин е част от идея на Европейския съюз.

Повече информация четете тук:

„НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 100 МИЛИОНА ДЪРВЕТА“