По повод жалбата от Община Созопол

Ръководството на Асоциация Общински гори се обърна с отворено писмо до проф. Христо Бозуков – министър на земеделието и храните, проф. Иван Палигоров – заместник-министър, и инж. Григор Гогов – зам.-изпълнителен директор на ИАГ.

Поводът е Жалбата от кмета на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи до ръководството на държавните горски институции.

Описаното в жалбата е изключително тревожно и много показателно за безотговорното поведение на някои служители в държавните горски структури и надмeнното поведение, което те демонстрират, по отношение на нововъзникналите горски стопанства на общините и особено в района на действие на РДГ – Бургас.

Предстои общо събрание на АОГ

Десетото общо събрание на Асоциация Общински гори ще се проведе на 12 -13 април 2017 г. в Спа хотелски комплекс „Калиста” – Старозагорски минерални бани.

Предвижда се да бъдат обсъдени и приети отчет за дейността на Управителния съвет на АОГ през 2016 г., доклад  за дейността на Контролния съвет и финансовото състояние на АОГ,  работен  план и бюджет на АОГ за 2017 г.

От Изпълнителната агенция по горите ще бъдат представени актуални проблеми на собствеността и управлението на горите на общините.

Материалите, свързани с дейността на АОГ, който ще бъдат представени и обсъдени, ще бъдат допълнително публикувани на сайта на АОГ.

Публикуваме:

Приоритетите на АОГ – на вниманието на ръководството на МЗХ и ИАГ

Асоциация Общински гори очерта своите приоритети за 2017 г.:

  • по-нататъшно организационно укрепване;
  • увеличаване на потенциала на общините за управление на горските територии;
  • изготвяне на проекти по горските мерки от новата Програма за развитие на селските райони в ползотворно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите чрез: продължаване действието на Меморандума от 2013 г. и участие в провежданите регионални съвещания по маркиране на лесосечния фонд заедно с държавните предприятия, координирано от регионалните дирекции по горите.

Публикуваме обръщението с приоритетите на Асоциация общински гори, връчено на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, заместник-министъра проф. д-р Иван Палигоров и изпълнителния директор на ИАГ  инж. Тони Кръстев

Към проф. Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните

New Image

Семинарите на АОГ – необходими знания и опит

ico_0880-a

Момент от дискусията по време на семинарите

С влизането в сила на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии стартира изработването на Областни планове за развитие на горските територии с 10-годишен период на действие. По своята същност процесът на изготвяне и изпълнение на тези планове е израз на активното и решаващо участие на обществеността чрез представителството на местната власт и другите заинтересовани страни във формирането на горската политика на областно и общинско ниво.

В изпълнение на работния си план за 2016 г.  Асоциация Общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите и Лесотехническия университет организира и успешно проведе пет семинара на тема „Ролята и мястото на общините в процеса на изработване на областните планове за развитие на горските територии“ – за всеки от планово-икономическите региони на страната.

В семинарите взеха участие областни управители, кметове на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, директори на регионални дирекции по горите, представители на шестте държавни горски предприятия, директори и ръководители на държавни и на общински горскостопански субекти, лесовъди на свободна лесовъдска практика, представители на горските кооперации – общо 114 участници.

По време на двудневното обучение лекторите проф. Иван Палигоров, инж. Калин Карамфилов, инж. Вангел Аврамов, инж. Станислав Банчев изчерпателно и компетентно представиха същността, целите и подходите на многофункционалното горско планиране, отражението на Областния план за развитие на горските територии в общинските планове за развитие и взаимодействието между органите за управление на горите на държавата, общините и на физическите лица в този процес. Участниците бяха запознати с инвестирането в горските територии на общините и възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В заключителната част на семинарите с презентации взеха участие заместник- министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов  и директорът на дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ – д-р. инж. Ценко Ценов.

Обобщението на представените мнения, становища и резултати от дискусиите при провеждането на всеки от работните семинари дава основание за извода, че това са необходими срещи за споделяне на знания и опит, за намиране на отговор на важни въпроси. Ползата от тях ще може да се оцени практически, особено когато процесът на изработване на областните планове за развитие на горските територии стартира в отделните области на страната, а това ще определи необходимостта подобни работни семинари да продължат да се организират.