В сила е промяна на наредбата за сечите в горите

С влезлите в сила промени в наредбата за сечите в горите се дава възможност  незабавно да се пристъпи към усвояване на дървесината, повредена от корояд, когато засегната площ е до 5% – информира пресцентърът на Изпълнителната агенция по горите. За целта е необходимо да се изготви инвентаризационен опис на площите, който за горските територии – държавна собственост, се утвърждава от директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство. За общинските горски територии такъв опис утвърждава ръководителят на съответната общинска горска структура, а за горските територии, собственост на физически и юридически лица, управляващият горското сдружение. В останалите случаи описът се утвърждава от директора на регионалната дирекция по горите.
Когато засегната площ е над 5 % , се предвижда издаване на предписание за провеждане на санитарни или принудителни сечи. Такова предписание могат да инициират всички собственици на гори, както и регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции. За издаването на предписанието решение се взема след проверка на терена от служител на регионална дирекция по горите или на лесозащитна станция по възможност в присъствието на представител на държавното горско или ловно стопанство, общинската горска служба или горското сдружение. 
При проверката на терена задължително следва да се събере информация, която да е достатъчно за попълване на утвърдения образец на предписание.
Преценката за издаване на документа е на директора на РДГ и на директора на ЛЗС. За извършване на санитарни или принудителни сечи, за които не са издадени предписания, се изготвят план – извлечения. 
Срокът за провеждане на сечта се определя от лицето, издало предписанието, при отчитане на становището на служителя, извършил проверката на терена, и на лицето, стопанисващото съответната територия. При определяне на срока ще се имат предвид сезонът, през който следва да се извърши сечта, технологичните и нормативните изисквания, обемът на ползването и други фактори 
С предимство ще се изготвят предписания за извършване на санитарни и принудителни сечи в защитени територии и зони по „Натура 2000“, райони с първи клас на пожарна опасност, насаждения в близост до урбанизирани територии и насаждения, в които дървесината е със запазени качества и осигурена достъпност. 
Издаването на предписания не е административна услуга и не се дължат такси.

До общинските горскостопански структури

На вниманието на ръководителите на общинските горскостопански структури:

Уважаеми колеги, публикуваме издадените на 7-ми септември от Изпълнителната агенция по горите Указания за реда на организиране своевременното извеждане на санитарни и принудителни сечи в горите с цел тяхното прилагане в практиката на съответните общински структурни единици.

Инж. Тихомир Томанов пред ТВ Европа

След пожара в Кресна и какви са актуалните проблеми на българската гора – изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, пред ТВ Европа.

Обобщени указания на ИАГ от 26-ти юни 2017 г.

Публикуваме Обобщените указания на Изпълнителната агенция по горите от 26-ти юни 2017 г. за стопанисване на иглолистните белоборови и черноборови култури

Приносът на АОГ към изготвянето от ИАГ на „Бялата книга за състоянието на горския сектор в България“

Във връзка с намерението на ИАГ да бъде изготвена „Бяла книга за състоянието на горския сектор в България“ с писмо до заместник-изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Валентин Карамфилов,  изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, е изразил  становището на Асоциацията.

Публикуваме изразеното становище на Асоциация Общински гори.