Мерки за приоритетно усвояване на увредената дървесина

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че предвид тревожното влошаване на здравословното състояние на изкуствено създадените иглолистни култури в редица региони на страната, заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов с писмо с изх. рег индекс № 91-1692 от 29.07.2016 г. на МЗХ разпореди действия мерки и действия, които  трябва да бъдат предприети в  съответните горски територии – държавна и недържавна собственост, с цел приоритетно усвояване на увредената дървесина от природни бедствия, съхнене, корояди и намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари в горските култури.

Публикуваме писмото с изх. рег индекс №91-1692 от 29.07.2016 г. на МЗХ

Електронният превозен билет е въведен за всички собственици на гори

– От 1 юли 2016 г. хартиените превозни билети вече са невалидни – каза инж. Красимир Каменов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите по време на демонстрационна проверка на територията на Регионалната  дирекция по горите – Кюстендил. Системата става задължителна за всички горски територии, независимо от собствеността – частна, общинска и държавна,  и издаването на хартиени превозни билети се прекратява.  Именно затова правим тази демонстрация на частен горски терен и то на територията на РДГ – Кюстендил, където частнопрактикуващи лесовъди издават превозни билети още от началото на месец март. Общо за страната до момента са издадени 2000 електронни превозни билета от частни гори, без без до 1 юли това да е било задължително.

Въвеждането на електронен превозен билет е част от цялостната информационна система на Изпълнителна агенция по горите за контрол в горските територии. От началото на 2016 г. електронните превозни билети станаха задължителни за всички държавни горски територии. Подготвени са повече от 700 частнопрактикуващи лесовъди, заявили желание да преминат курс на обучение.

Инж. Ивайло Иванов, директор на дирекция «Информационно обслужване и връзки с обществеността» в ИАГ, представи новата система като демонстрира как всеки гражданин може по номера на превозното средство да провери дали има издаден превозен билет за транспортираната  дървесина.

– Към 16-те регионални дирекции по горите има обучени специалисти, които имат готовност да реагират и съдействат при възникване на проблеми, както и да отговорят на въпроси, свързани с използването на електронния превозен билет, каза инж. Иванов.

Предстои от 1 януари 2017 г. информационната система на ИАГ да бъде допълнена с нов модул за водене на електронен дневник и електронен превозен билет за обектите, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина. Предвижда се тестово внедряване в няколко обекта и при липса на проблеми ще бъде внедрен на територията на цялата страна. Целта е да се даде възможност за обвързване на системите за издаване на позволителни за сеч, превозни билети от временен склад, електронния дневник  и превозните билети от обектите за преработка на дървесина.

От началото на годината в горските територии на страната са издадени повече от 220 000 електронни превозни билета, като над 2000 от тях са издадени от частнопрактикуващи лесовъди.

От първи юли Електронният превозен билет ще важи за всички

Изискванията  във връзка с използването на  превозния билет по чл. 211,  ал. 1 от Закона за горите, наричан Електронен превозен билет, който от 00:00 часа на 01.07.2016 г. ще замени напълно хартиения превозен билет, можете да научите от поместения на  страницата на ИАГ проект на Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която публикуваме заедно със съответните приложения.

Заседание на Управителния съвет

В изпълнение на Устава на Асоциация Общински гори, на 14 юни 2016 г. в сградата на община Сливен се проведе 21-то заседание на Управителния съвет на АОГ.  Заседанието протече при следния дневен ред:

  • Приемане на нови членове  – докладва адв. Теодора Димова – юрист на АОГ;
  • Обсъждане и приемане на Програма за провеждане на семинари на АОГ по т. 2.3.1. от работния план на Асоциацията за 2016 г. на тема: ”Ролята и мястото на общините в процеса на изработване на Областните планове за развитие на горските територии“ – докладва инженер Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ;
  • Информация за хода на подготовката на заседание в България на Президентския съвет на Федерацията на европейските горски общини – докладва г-н Георги Симеонов – пълномощен представител на община Стара Загора в Общото събрание на АОГ;
  • Актуални проблеми на общините по собствеността на горите – докладва г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол;
  • Приемане на решения.

Публикуваме

Решенията на 21-ото заседание на Управителния съвет на Асоциация Общински гори, 14 юни 2016 г.

Тематичната програма за провеждане на обучителни семинари на тема „Ролята на общините в процеса на изработване на областите планове за развитие на горсикте територии, 2016 г.“

Новият Председател на Управителния съвет

16_04_12_radevНа 12 април 2016 г. новият Управителен съвет на Асоциация Общински гори избра за Председател Стефан Радев – кмет на Сливен

Стефан Радев е роден на 6 септември 1972 г. в град Сливен. Завършва средното си образование в ГПЗЕ „Захари Стоянов“. През 1995 г. завършва Икономическия университет – Варна със специалност „Икономика и управление на индустрията“. Има магистърска степен по счетоводство и контрол от УНСС – София. От 2010 г. е дипломиран експерт-счетоводител. Повече от десет години е бил изпълнителен и финансов директор на голяма компания. До встъпването си в длъжност като кмет на Сливен работи във финансовата сфера като одитор.