Становище на АОГ

  1. Одобряваме изнесените данни в Годишния доклад с недоумение и възмущение.
  1. Не одобряваме действията на отговорните държавни служители на МЗХГ по изпълнение на ПРСР за изгубеното време и за обърканата нормативна уредба.

     От изнесеното в доклада става ясно:

  • мярка 8 не се задейства и през отчетната 2017 г. и едва в средата на 2018 г. излязоха насоки и се отвориха процедури по подмерки 8.3, 8.4, 8.6.
  • поради тази причина през отчетната година непонятно защо няма изготвени проекти и няма усвояване на средства, видимо от приложените таблично данни.
  1. С наш коментар, представен в писмен вид по Проект за доклад за последваща оценка на ПРСР 2007-2013 г., изразихме нашето недоволство от преднамереното драстично ощетяване на горския сектор – в момента сме свидетели на сценарий, който ще постави бенефициентите по мярка 8 в невъзможност да кандидатстват и инвестират при изпълняването  на многобройните и важни цели на програмата.
  1. Използваме възможноста да изразим нашето недоволство и тревога от отворените процедури  по 8.3, 8.4, 8.6 :
  • 8.3 – общините горовладелци бяха орязани от възможноста да инвестират в противопожарни депа, хеликоптерни площадки, противопожарни кули  и  други средства за наблюдение.
  • 8.6 – общинските предприятия, които стопанисват общинските гори, залесяват, отглеждат, добиват и търгуват, имат собствен ресурс за преработка и реализация на дървесина не са допустими бенефициенти, поради това, че някой от МЗХГ ги смята за юридически лица /видно от официален отговор на дирекцията/, а всъщност те не са.

         Уважаеми дами и господа,

       Близо четири години участваме във всички Ваши форуми, говорим и пишем мнения и предложения. Организираме редица наши мероприятия, на който разясняваме проекти на наредби винаги с ваши компетентни представители. Накрая оценката ни е, че едно говорим, а в последния момент друго се прави.  На основание това, което се случва и в миналия  програмен период, през настоящия и това, което очакваме да  се случи  до края на действие на ПРСР, ние твърдим, че ощетяването на горския сектор и в частност на общините горовладелци, е преднамерен сценарии с конкретна цел – по-малко пари за инвестиции в горите, повече за други  бенефициенти.

          Ако се окаже, че това което се случва – калпави наредби и насоки, за да не се влагат средства в горите, е в резултат на некомпетентност, безхаберие и безотговорност, моля Ви, справете се, докато не е станало късно.

Инж. Тихомир Томанов – Изп. директор на АОГ

25.06.2018 г.                                                               

Предстои да отбележим Десет години АОГ

DSC_9970-1На 22-ри юни 2018 г. в Сливен се проведе  редовно заседание на Управителния  съвет на Асоциация общински гори (27- мо  по ред) съвместно с Контролния съвет на асоциацията.

По покана на председателя на Управителния съвет – г-н Стефан Радев – кмет на община Сливен, в заседанието взе участие г-жа Десислава Танева – председател на Постоянната комисия по земеделие и гори в  44 -то Народно събрание на Република България, както и българският депутат в Европейския парламент – г-н Владимир Уручев.

Взети бяха следните РЕШЕНИЯ:

DSC_9962_1

 

Индикативна годишна работна програма за 2018 г. (ПРСР 2014-2020) г.

За Ваше улеснение публикуваме  Индикативна годишна работна програма за 2018 г. към Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Полезно сътрудничество

Традиционната среща на лесовъдите от общинските горскостопански структури, организирана от Асоциация общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите, се проведе на 12-ти и 13-ти април 2018 г. във Велинград.

Untitled-2

В срещата участваха изпълнителният директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Росен Попсавов, инж. Тони Кръстев – началник на отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“, и инж. Росен Райчев – началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“.

Обсъдени бяха най-новите промени в нормативната уредба на горския сектор, както и широк кръг проблеми, които практикуващите лесовъди срещат и преодоляват в своята дейност. Представен бе софтуерният продукт „Форест-Софт” за перманентно проследяване движението на добиваната дървесина от сечището до крайния потребител с възможност за обвързването на този процес със счетоводната дейност в стопанството.

Становище на АОГ и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3

Асоциация общински гори предложи на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите своето становище и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“  на ПРСР 2014-2020 г.
Предлагаме на вниманието Ви пълния текст на писмото.

Почит и уважение от поколенията

Традиционно преди началото на Седмицата на гората по идея на Съюза на лесовъдите в България лесовъди от всички поколения отдават почит към предшествениците, посветили живота си в служене на българската гора.

18_03_30_4

През тази година тържественото събитие се проведе на 30 април на традиционното място – в двора на Лесотехническия университет пред Лесовъдския мемориал. Цветя и венци с уважение към предходниците в професията положиха  ректорът на университета  проф. д-р Иван Илиев, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Григор Гогов, студенти, преподаватели, служители и ръководители от горската администрация, учени и служители от Института за гората при БАН.

18_03_30_1 Sedmica na gorata 2018 _ LTU

Изпълнителният директор на  Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов полага цветя пред мемориала.