Свиква се Тринадесетото Общо събрание на Асоциация общински гори

Управителният съвет на Асоциация общински гори реши Тринадесетото Общо събрание на Асоциацията да бъде свикано на 16-ти септември 2020 г. от 11.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, в София, на адрес булевард “Климент Охридски“ №10, при  дневния ред, публикуван в обявата.

Стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 17-ти юли 2020 г. стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предоставените средства за финансовата помощ по процедурата са 18 028 131 лв. При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 16 октомври 2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване на ерозията, запазване на качеството на земите и подобряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата.

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всички залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни предложения допълнително 10 точки ще получават тези, които ще използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове.

Към кметовете и ръководителите на общинските горски стопанства

ДО ОБЩИНИТЕ – На вниманието на кметовете и  ръководителите на общинските горски стопанства

Относно: Изготвяне на оценка на резултатите от  прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г.  за периода от 2016 до 2020 г. и за целия период, създадена със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-460/15.06.2020 г. 

Уважаеми госпожи и господа кметове,  уважаеми колеги! 

С горепосочената заповед Министърът на ЗХГ състави широко представителна работна група, която да изготви оценка на резултатите от прилагането на, приетата през 2013 г., Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г. Oт заповедта е видно, че в работната група изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, е представител също и на Националното сдружение на общините в Република България.

Предоставяме на вниманието Ви протокола от проведеното първо онлайн заседание на групата. Формирани са подгрупи от представителите на заинтересованите страни по отделните мерки от Стратегията за изготвяне на съответни становища по тяхното изпълнение. От АОГ се очаква предоставянето на такива становища по осем мерки, които в предоставения Ви протокол са оцветени в червено.

От обективността на бъдещата оценка ще зависи как по-нататък ще се формира политиката на МЗХГ в горския сектор и характерът на бъдещата нова стратегия за горите.

Обръщаме се към кметовете на общините – членове на АОГ, отчитайки важността на момента, да изразят своята оценка за резултатите от прилагането на Стратегията и да я изпратят на електронния адрес на АОГ /aogori@abv.bg/ до 31.08.2020 година, с което да подпомогнете изработването на общата оценка на Асоциацията.

При желание от Ваша страна становищата Ви могат да бъдат публикувани на официалната страница на АОГ.

Ето и текста на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г.

 

Поздрави, 

Инж. Тихомир Томанов – Иизпълнителен Директор на АОГ