Предстояща среща

17_11_06_AOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата за срещата на лесовъдския състав от общините – членове на Асоциация общински гори, с ръководството на Изпълнителната агенция по горите.

За реда и начина за ползване на дървесина от земеделски земи

Предлагаме на вниманието Ви  разясненията, изпратени от Изпълнителната агенция по горите до областните администрации, в отговор на многобройни запитвания от общини, физически и юридически лица за реда и начина за ползване на дървесина от земеделски земи.

Файлът с разясненията може да намерите тук.

Заседание на Управителния съвет

В  Сливен на 12 октомври 2017 г.  се проведе 24-то заседание на Управителния съвет на АОГ. Публикуваме Решенията от заседанието на Управителния съвет тук.

От решенията, които Управителният съвет прие след оживени разисквания, става известно, че:

  • Асоциация общински гори има нов редовен член – Община Омуртаг, чиято кандидатура е приета на заседанието;
  • Подготвя се предстояща среща на представители на организацията с министъра на земеделието, храните и горите – г-н Румен Порожанов;
  • През септември т. г.  АОГ  участва в международен конгрес за промени в управлението на процесите в горите и в заседание на Президентския съвет на FECOF, за което на заседанието  е представена информация;
  • Следващото общо събрание на АОГ – на 25 септември 2018 г. в Самоков, ще отбележи тържествено десетгодишния юбилей на сдружението.

На международния форум с участието на АОГ – 28 септември 2017 г., в Конгресната зала на замъка Валдхаузен, Германия, близо  120 участници в политиката в областта на горите от Европа обсъдиха процесите на промяна в европейското горско стопанство

IMG_6183_1

Момент от работата на форума

Срещата бе организирана от Европейската федерация на общините, собственици на гори – FECOF (ФЕКОФ), Съюза на европейските лесовъди (UEF), Федерацията на германските лесовъди (BDF Deutscher Forstleute) и Държавната гора на Рейнланд-Пфалц. Асоциация общински гори от България бе представена от изпълнителния директор инж. Тихомир Томанов и сътрудника  по международната дейност на АОГ г-н Георги Симеонов – директор на дирекция в община Стара Загора. Повече за резултатите от събитието – във връзката с информация от заседанието на Управителния съвет на АОГ.  IMG_0984-min

В сила е промяна на наредбата за сечите в горите

С влезлите в сила промени в наредбата за сечите в горите се дава възможност  незабавно да се пристъпи към усвояване на дървесината, повредена от корояд, когато засегната площ е до 5% – информира пресцентърът на Изпълнителната агенция по горите. За целта е необходимо да се изготви инвентаризационен опис на площите, който за горските територии – държавна собственост, се утвърждава от директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство. За общинските горски територии такъв опис утвърждава ръководителят на съответната общинска горска структура, а за горските територии, собственост на физически и юридически лица, управляващият горското сдружение. В останалите случаи описът се утвърждава от директора на регионалната дирекция по горите.
Когато засегната площ е над 5 % , се предвижда издаване на предписание за провеждане на санитарни или принудителни сечи. Такова предписание могат да инициират всички собственици на гори, както и регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции. За издаването на предписанието решение се взема след проверка на терена от служител на регионална дирекция по горите или на лесозащитна станция по възможност в присъствието на представител на държавното горско или ловно стопанство, общинската горска служба или горското сдружение. 
При проверката на терена задължително следва да се събере информация, която да е достатъчно за попълване на утвърдения образец на предписание.
Преценката за издаване на документа е на директора на РДГ и на директора на ЛЗС. За извършване на санитарни или принудителни сечи, за които не са издадени предписания, се изготвят план – извлечения. 
Срокът за провеждане на сечта се определя от лицето, издало предписанието, при отчитане на становището на служителя, извършил проверката на терена, и на лицето, стопанисващото съответната територия. При определяне на срока ще се имат предвид сезонът, през който следва да се извърши сечта, технологичните и нормативните изисквания, обемът на ползването и други фактори 
С предимство ще се изготвят предписания за извършване на санитарни и принудителни сечи в защитени територии и зони по „Натура 2000“, райони с първи клас на пожарна опасност, насаждения в близост до урбанизирани територии и насаждения, в които дървесината е със запазени качества и осигурена достъпност. 
Издаването на предписания не е административна услуга и не се дължат такси.

До общинските горскостопански структури

На вниманието на ръководителите на общинските горскостопански структури:

Уважаеми колеги, публикуваме издадените на 7-ми септември от Изпълнителната агенция по горите Указания за реда на организиране своевременното извеждане на санитарни и принудителни сечи в горите с цел тяхното прилагане в практиката на съответните общински структурни единици.