Очакваме Вашите предложения

Уважаеми колеги,

със заповед с рег. № РД 09- 635/ 02.07.2019 г.  на г-жа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, е създадена работна група, състояща се от представители на администрацията и заинтересованите страни в горския сектор, с председател – Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Работната група има задача в срок до 30 септември 2019 г. да изготви проект  на  Постановление  на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Моля Вашите становища и предложения за  изменения на текстове от действащата наредба да изпратите в срок до 10 юли 2019 г. на електронния адрес на Асоциация Общински гори aogori@abv.bg.  

Вашите предложения ще бъдат обобщени и представени на работната група от името на Асоциацията.

 

Изпълнителен директор  на АОГ – инж.Тихомир Томанов

АОГ публикува документи

В изпълнение на изискванията на § 26, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –  ЗЮЛНЦ (Обн. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.), във връзка с чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ръководството на Асоциация Общински гори публикува следните документи:

Становища на АОГ по горските мерки на ПРСР 2014-2020

Във връзка с предстоящото на 20 юни 2019 г. дванадесето  заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  публикуваме:

както и становищата на Асоциацията по  Доклад за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.