Общинските гори – ресурси и отговорности

Доц. Георги Костов, инж. Тихомир Томанов, г-н Пиер Гранадам и г-н Стефан Радев

Доц. Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните,  инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на Федерацията на европейските горски общини (FECOF), г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF, и Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен

„Общинските гори – ресурси и отговорности” бе  темата на Генералната асамблея на организацията на европейските горски общини, която се проведе на 6-7-ми октомври 2016 г. в курортния комплекс „Албена” и събра Президентския съвет на Федерацията на европейските горски общини (FECOF), Управителния съвет на Асоциация общински гори (АОГ) и кметове на български общини – собственици на гори.

16_10_09_sreshta-fecof3Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов участва във форума с презентация на тема  „Горите и горския сектор в България. Горски политики – състояние и перспективи”, посрещната с голям интерес от участниците. – За да се гарантира изпълнението на дейности в обществена полза като залесяване, строителство на горски пътища и  осигуряване на защитните функции на горите, е необходим баланс при стопанисването им – подчерта доц. Георги Костов. – Спазването на този баланс е основен принцип в работата на държавните горски предприятия. За да работят по същия начин общините и всички юридически субекти, собственици на гори, трябва да им дадем убедителни аргументи, с които да предложим ясни механизми. Част от този подход е необходимостта общините да ограничат стопанските дейности в горски територии, разположени близост до важни инфраструктурни обекти с национално значение.16_10_09_sreshta-fecof2 16_10_09_sreshta-fecof4

Асамблеята бе водена от г-н Тихомир Томанов, упълномощен за това от Управителния съвет на Асоциация общински гори  и от Президентския съвет на FECOF. Тържествени приветствия към участниците поднесоха г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF и г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на АОГ, кмет на община Сливен. По-късно г-н Грандадам представи Европейската федерация на общините собственици на гори, и взаимоотношенията на федерацията с европейските институции. – Ние държим обществото да признае многообразието на функциите, които изпълняваме в горите – заяви той и подчерта, че значението на горите трябва да е водещо при определяне на политиките в регионите.

Главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – участва в деловата работа на форума с презентация на тема „Превенция и взаимодействие при овладяване на горски пожари”. Към участниците се обърна и инж. Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор н Изпълнителна агенция по горите, който изрази увереност, че общините ще вземат активно участие в процеса на планираното широко обществено обсъждане на областните планове за развитие на горските територии.

16_10_09_sreshta-fecof01

В Природен парк „Златни пясъци“

Участниците посетиха Природен парк „Златни пясъци“

Предвиденото в годишната програма на Европейската федерация на горските общини заседание се проведе на 6 октомври в  Созопол.  След обсъждане на темите от дневния ред Съветът взе следните решения: утвърди протокола от предишното заседание, прие за сведение доклада на сътрудниците на федерацията г-жа Галибер и г-н Вендланд, утвърди промени в размера на членския внос на страните-членки, прие бюджет на федерацията за 2017 г., изслуша и прие за сведение доклад за хода на подготовка на проект на FECOF за кадидатстване за финансиране на дейности от фондовете на Европейската комисия по програма INTERREG, насрочи следващото заседание за  февруари 2017 г. в Брюксел, прие покана от Асоциацията на горските общини на Германия през септември 2017 г. да бъде проведена Асамблея на FECOF в Германия. Заседанието разгледа други текущи въпроси на отделните страни.16_10_09_sreshta-fecof

Изпълнителният директор на Асоциация „Общински гори” инж. Тихомир Томанов разясни целта на обучителните семинари за специалисти от общините, собственици на горски територии. Семинарите ще стартират на 10 ноември и са организирани от Асоциация общински гори, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите.

На снимката с г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF, вицепрезидент на Френската асоциация на общинските гори, кмет на община Плен, са следните  участници от страна на FECOF:  г-н Роман Молинер – президент на Асоциацията на горските общини на Каталуния, вицепрезидент на FECOF, кмет на община Алн; г-н Нарцис Рибес – директор на Асоциацията на горските общини на Каталуния; г-н Станислав Янски – вицепризидент на организацията на горските общини собственици на гори в Чехия, вицепрезидент на FECOF; г-н Фернандо Праделс – директор на Асоциацията на на горските общини на регион Валенсия-Испания – член на FECOF; г-н Жан Пиер Мишел – ковчежник на Френската асоциация на горските общини, кмет на община Рош Тайе; г-жа Ан Галибер и г-н Александър Вендланд – представители на FECOF в Европейската комисия.

16_10_09_sreshta-fecof71

Към участниците във форума „Общинските гори – ресурси и отговорности”: До следващи ползотворни срещи !

Форум на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, в България

Заседание на Президентския съвет на Федерацията на европейските общини, собственици на гори (FECOF), ще се проведе на 6 октомври 2016 в Созопол. В заседанието ще участват г-н Пиер Грандадам – президент на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, и инж. Тихомир Томанов – вицепрезидент на федерацията, изпълнителен директор на Асоциация общински гори. На заседанието наред с организационните въпроси ще бъдат обсъдени дейността на FECOF в контекста на актуалната горска политика на ЕС и подготовката на проектно предложение по програма INTERREG EUROPA.

На 7 октомври към екипа на Президентския съвет на FECOF за съвместно заседание ще се присъединят членове на Асоциация общински гори и Националното сдружение на общините в България.

В срещата ще участва доц. Георги Костов – заместник-минстър на земеделието и храните, който ще представи състоянието и перспективите на горите, горския сектор и горските политики в България.

Главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН, ще представи превенцията и взаимодействието при овладяването на горски пожари.

В заседанието ще участва и г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори и кмет на община Сливен.

Програма на заседанието на Управителния съвет на FECOF, 6 октомври 2016 г.

Програма на съвместното заседание на FECOF, НСОРБ и АОГ, 7 октомври 2016 г.

Мерки за приоритетно усвояване на увредената дървесина

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че предвид тревожното влошаване на здравословното състояние на изкуствено създадените иглолистни култури в редица региони на страната, заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов с писмо с изх. рег индекс № 91-1692 от 29.07.2016 г. на МЗХ разпореди действия мерки и действия, които  трябва да бъдат предприети в  съответните горски територии – държавна и недържавна собственост, с цел приоритетно усвояване на увредената дървесина от природни бедствия, съхнене, корояди и намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари в горските култури.

Публикуваме писмото с изх. рег индекс №91-1692 от 29.07.2016 г. на МЗХ

Електронният превозен билет е въведен за всички собственици на гори

– От 1 юли 2016 г. хартиените превозни билети вече са невалидни – каза инж. Красимир Каменов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите по време на демонстрационна проверка на територията на Регионалната  дирекция по горите – Кюстендил. Системата става задължителна за всички горски територии, независимо от собствеността – частна, общинска и държавна,  и издаването на хартиени превозни билети се прекратява.  Именно затова правим тази демонстрация на частен горски терен и то на територията на РДГ – Кюстендил, където частнопрактикуващи лесовъди издават превозни билети още от началото на месец март. Общо за страната до момента са издадени 2000 електронни превозни билета от частни гори, без без до 1 юли това да е било задължително.

Въвеждането на електронен превозен билет е част от цялостната информационна система на Изпълнителна агенция по горите за контрол в горските територии. От началото на 2016 г. електронните превозни билети станаха задължителни за всички държавни горски територии. Подготвени са повече от 700 частнопрактикуващи лесовъди, заявили желание да преминат курс на обучение.

Инж. Ивайло Иванов, директор на дирекция «Информационно обслужване и връзки с обществеността» в ИАГ, представи новата система като демонстрира как всеки гражданин може по номера на превозното средство да провери дали има издаден превозен билет за транспортираната  дървесина.

– Към 16-те регионални дирекции по горите има обучени специалисти, които имат готовност да реагират и съдействат при възникване на проблеми, както и да отговорят на въпроси, свързани с използването на електронния превозен билет, каза инж. Иванов.

Предстои от 1 януари 2017 г. информационната система на ИАГ да бъде допълнена с нов модул за водене на електронен дневник и електронен превозен билет за обектите, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина. Предвижда се тестово внедряване в няколко обекта и при липса на проблеми ще бъде внедрен на територията на цялата страна. Целта е да се даде възможност за обвързване на системите за издаване на позволителни за сеч, превозни билети от временен склад, електронния дневник  и превозните билети от обектите за преработка на дървесина.

От началото на годината в горските територии на страната са издадени повече от 220 000 електронни превозни билета, като над 2000 от тях са издадени от частнопрактикуващи лесовъди.

От първи юли Електронният превозен билет ще важи за всички

Изискванията  във връзка с използването на  превозния билет по чл. 211,  ал. 1 от Закона за горите, наричан Електронен превозен билет, който от 00:00 часа на 01.07.2016 г. ще замени напълно хартиения превозен билет, можете да научите от поместения на  страницата на ИАГ проект на Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която публикуваме заедно със съответните приложения.