Приоритетите на АОГ – на вниманието на ръководството на МЗХ и ИАГ

Асоциация общински гори очерта своите приоритети за 2017 г.:

  • по-нататъшно организационно укрепване;
  • увеличаване на потенциала на общините за управление на горските територии;
  • изготвяне на проекти по горските мерки от новата Програма за развитие на селските райони в ползотворно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите чрез: продължаване действието на Меморандума от 2013 г. и участие в провежданите регионални съвещания по маркиране на лесосечния фонд заедно с държавните предприятия, координирано от регионалните дирекции по горите.

Публикуваме обръщението с приоритетите на Асоциация общински гори, връчено на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, заместник-министъра проф. д-р Иван Палигоров и изпълнителния директор на ИАГ  инж. Тони Кръстев

Към проф. Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните

New Image

Семинарите на АОГ – необходими знания и опит

ico_0880-a

Момент от дискусията по време на семинарите

С влизането в сила на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии стартира изработването на Областни планове за развитие на горските територии с 10-годишен период на действие. По своята същност процесът на изготвяне и изпълнение на тези планове е израз на активното и решаващо участие на обществеността чрез представителството на местната власт и другите заинтересовани страни във формирането на горската политика на областно и общинско ниво.

В изпълнение на работния си план за 2016 г.  Асоциация Общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите и Лесотехническия университет организира и успешно проведе пет семинара на тема „Ролята и мястото на общините в процеса на изработване на областните планове за развитие на горските територии“ – за всеки от планово-икономическите региони на страната.

В семинарите взеха участие областни управители, кметове на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, директори на регионални дирекции по горите, представители на шестте държавни горски предприятия, директори и ръководители на държавни и на общински горскостопански субекти, лесовъди на свободна лесовъдска практика, представители на горските кооперации – общо 114 участници.

По време на двудневното обучение лекторите проф. Иван Палигоров, инж. Калин Карамфилов, инж. Вангел Аврамов, инж. Станислав Банчев изчерпателно и компетентно представиха същността, целите и подходите на многофункционалното горско планиране, отражението на Областния план за развитие на горските територии в общинските планове за развитие и взаимодействието между органите за управление на горите на държавата, общините и на физическите лица в този процес. Участниците бяха запознати с инвестирането в горските територии на общините и възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В заключителната част на семинарите с презентации взеха участие заместник- министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов  и директорът на дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ – д-р. инж. Ценко Ценов.

Обобщението на представените мнения, становища и резултати от дискусиите при провеждането на всеки от работните семинари дава основание за извода, че това са необходими срещи за споделяне на знания и опит, за намиране на отговор на важни въпроси. Ползата от тях ще може да се оцени практически, особено когато процесът на изработване на областните планове за развитие на горските територии стартира в отделните области на страната, а това ще определи необходимостта подобни работни семинари да продължат да се организират.

Горско-дървесна биомаса за енергия – ще имаме съвременно решение!

16_11_11_sreshta_project_biomasa_banskoОт 8 до 10 ноември изпълнителният директор на Асоциация Общински гори – инж. Тихомир Томанов, участва в тридневна международна среща в Банско по проекта „Устойчиви  регионални политики за биоенергия – BIO4ECO“ на Програма INTERREG-EUROPE.  Изпълнителната агенция по горите  партнира по проекта на съответни горски институции от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения, като водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания.

Крайният резултат, който се очаква, е: всяка от страните – участници, да има разработен Национален план за производство на енергия от горско-дървесна биомаса.

Общинските гори – ресурси и отговорности

Доц. Георги Костов, инж. Тихомир Томанов, г-н Пиер Гранадам и г-н Стефан Радев

Доц. Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните,  инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на Асоциация общински гори, вицепрезидент на Федерацията на европейските горски общини (FECOF), г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF, и Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори, кмет на Сливен

„Общинските гори – ресурси и отговорности” бе  темата на Генералната асамблея на организацията на европейските горски общини, която се проведе на 6-7-ми октомври 2016 г. в курортния комплекс „Албена” и събра Президентския съвет на Федерацията на европейските горски общини (FECOF), Управителния съвет на Асоциация общински гори (АОГ) и кметове на български общини – собственици на гори.

16_10_09_sreshta-fecof3Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов участва във форума с презентация на тема  „Горите и горския сектор в България. Горски политики – състояние и перспективи”, посрещната с голям интерес от участниците. – За да се гарантира изпълнението на дейности в обществена полза като залесяване, строителство на горски пътища и  осигуряване на защитните функции на горите, е необходим баланс при стопанисването им – подчерта доц. Георги Костов. – Спазването на този баланс е основен принцип в работата на държавните горски предприятия. За да работят по същия начин общините и всички юридически субекти, собственици на гори, трябва да им дадем убедителни аргументи, с които да предложим ясни механизми. Част от този подход е необходимостта общините да ограничат стопанските дейности в горски територии, разположени близост до важни инфраструктурни обекти с национално значение.16_10_09_sreshta-fecof2 16_10_09_sreshta-fecof4

Асамблеята бе водена от г-н Тихомир Томанов, упълномощен за това от Управителния съвет на Асоциация общински гори  и от Президентския съвет на FECOF. Тържествени приветствия към участниците поднесоха г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF и г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на АОГ, кмет на община Сливен. По-късно г-н Грандадам представи Европейската федерация на общините собственици на гори, и взаимоотношенията на федерацията с европейските институции. – Ние държим обществото да признае многообразието на функциите, които изпълняваме в горите – заяви той и подчерта, че значението на горите трябва да е водещо при определяне на политиките в регионите.

Главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – участва в деловата работа на форума с презентация на тема „Превенция и взаимодействие при овладяване на горски пожари”. Към участниците се обърна и инж. Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор н Изпълнителна агенция по горите, който изрази увереност, че общините ще вземат активно участие в процеса на планираното широко обществено обсъждане на областните планове за развитие на горските територии.

16_10_09_sreshta-fecof01

В Природен парк „Златни пясъци“

Участниците посетиха Природен парк „Златни пясъци“

Предвиденото в годишната програма на Европейската федерация на горските общини заседание се проведе на 6 октомври в  Созопол.  След обсъждане на темите от дневния ред Съветът взе следните решения: утвърди протокола от предишното заседание, прие за сведение доклада на сътрудниците на федерацията г-жа Галибер и г-н Вендланд, утвърди промени в размера на членския внос на страните-членки, прие бюджет на федерацията за 2017 г., изслуша и прие за сведение доклад за хода на подготовка на проект на FECOF за кадидатстване за финансиране на дейности от фондовете на Европейската комисия по програма INTERREG, насрочи следващото заседание за  февруари 2017 г. в Брюксел, прие покана от Асоциацията на горските общини на Германия през септември 2017 г. да бъде проведена Асамблея на FECOF в Германия. Заседанието разгледа други текущи въпроси на отделните страни.16_10_09_sreshta-fecof

Изпълнителният директор на Асоциация „Общински гори” инж. Тихомир Томанов разясни целта на обучителните семинари за специалисти от общините, собственици на горски територии. Семинарите ще стартират на 10 ноември и са организирани от Асоциация общински гори, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите.

На снимката с г-н Пиер Грандадам – президент на FECOF, вицепрезидент на Френската асоциация на общинските гори, кмет на община Плен, са следните  участници от страна на FECOF:  г-н Роман Молинер – президент на Асоциацията на горските общини на Каталуния, вицепрезидент на FECOF, кмет на община Алн; г-н Нарцис Рибес – директор на Асоциацията на горските общини на Каталуния; г-н Станислав Янски – вицепризидент на организацията на горските общини собственици на гори в Чехия, вицепрезидент на FECOF; г-н Фернандо Праделс – директор на Асоциацията на на горските общини на регион Валенсия-Испания – член на FECOF; г-н Жан Пиер Мишел – ковчежник на Френската асоциация на горските общини, кмет на община Рош Тайе; г-жа Ан Галибер и г-н Александър Вендланд – представители на FECOF в Европейската комисия.

16_10_09_sreshta-fecof71

Към участниците във форума „Общинските гори – ресурси и отговорности”: До следващи ползотворни срещи !