Актуално

Позиция на представители на горския сектор и искане на среща с ръководството на ИТН

Представителите на НПО – на собствениците на недържавни гори, и на браншови организации се събрахме на 25.06 в кс Юндола, с цел да излъчим категорично послание за бъдещето на горския сектор към политическите сили устремили се към 46 НС (онези от тях, които досега не са имали вземане-даване с горите и горския сектор). Нашият ПРИЗИВ към политиците и към Президента на Р България е подадената ни ръка, която би им осигурила допълнително гласовете на непосредствено свързани с горите, горското стопанство и горската промишленост лица, гласове за истинска промяна, за възстановяване и устойчиво развитие на единния горски сектор, което няма алтернатива…..

В тази връзка сме на разположение за среща с ръководството на ПП „Има такъв народ“, на която да представим по-цялостно нашите идеи за бъдещото управление на единния горския сектор, както и да разберем за вашите по-конкретни идеи за него.

Очакваме вашето предложение за ден, час и място на срещата, за което предварително ви благодарим.

Тук приложен е нашия ПРИЗИВ.

240771778_216604073652267_1451091022457867764_n

Поместваме и ОТВОРЕНОТО ПИСМО от бранш „Гори и горска промишленост“, в което са описани нашите предложения за преодоляване кризата с горските пожари в страната, с прилагането на научно доказани добри практики по отношение устойчивото и многофункционално управление на горите от страна на отговорните институции и въздържане от популистки действия са единствен начин за съхраняването и възпроизводството на този възобновяем, национален ресурс – горите.

Намаляване на емисиите от парникови газове с поне 55% до 2030 г.

Европейската комисия прие новата Стратегия на Европейския съюз за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС

218245102_621934748778152_927192669609314133_nСтратегията за горите определя визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС и засилване на тяхната защита, възстановяване и устойчивост. Целта е въз основа на всички социални, икономически и екологични аспекти на горите да се осигури тяхната многофункционалност и да се подчертае значимата роля на горските стопани.

Новата Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за горите до 2030 г. бе приета от Европейската комисия на 16 юли 2021 г. Програмният документ цели да бъдат изпълнени мерките на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигане на климатичен неутралитет през 2050 г., съгласно Закона за климата.

Предложените действия ще увеличат задържането на парникови газове чрез подобряване на системите за поглъщане и задържане на въглерод, което по този начин ще допринася за смекчаване на изменението на климата. Ще бъде осигурена строга защита на първичните и старите гори, възстановяването на деградиралите гори и гарантирането на устойчивото им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, предоставени от горите на обществото. Ще бъдат насърчавани най-благоприятните за климата и биоразнообразието практики за управление на горите, и  използването на дървесната биомаса и ресурси.

Стратегията предвижда разработването на схеми за възмездяване на собственици и управители на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез поддържане на части от техните гори непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с други политики на ЕС, ще даде възможност за по-целенасочена подкрепа на горските стопани и за устойчиво управление на горите.

Цели се създаване на обединяващо пространство за държавите-членки, собствениците и мениджърите на горите, индустрията, академичните среди и гражданското общество, които да обсъждат бъдещето на горите в ЕС и да подпомагат поддържането на тези ценни активи за поколенията напред.

В Стратегията за горите се предлага законодателна инициатива за засилване на мониторинга, събирането и обобщаването на информация за горите в ЕС. Изграждането на база данни за горските територии, съчетано със стратегическо планиране на ниво държави-членки, ще даде цялостна картина на тяхното състояние, стопанисване и бъдещо развитие.

Стратегията е придружена от Пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г., при пълно зачитане на екологичните принципи – правилното дърво на точното място с правилната цел.

АОГ взе участие в работна среща за изготвяне на спешни промени в закона за горите

Днес в Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща, на която бяха набелязани спешни мерки, които да бъдат в основата на решаването на ключови проблеми в управлението на горите. Това е първата дискусия в работата на експертната комисия, назначена със заповед на министъра на МЗХГ за изготвянето на предложения за неотложни промени на Закона за горите. Целта й бе да бъдат поставени акценти на проблемите в сектора, които да станат приоритет в анализа и изготвянето на качествена оценка на Закона за горите, както и основа за последващи нормативни промени.

199848560_156315203215339_4902733841188871596_n

Експертите коментираха механизми и подходи за намирането на правилните решения като бяха единодушни, че всички предложения трябва да бъдат пречупени през принципите на прозрачност, публичност, професионализъм, безпристрастност и обективност. В тази връзка беше обсъдена методология за създаването на браншова камера, която ще позволи голяма част от решенията да бъдат взети вътре в сектора. Беше разгледано и предложение за създаването на надзорни съвети или преструктуриране на предприятията, което е обвързано с нова визия на Закона за горите, която регламентира независима горска структура. Надзорният съвет до голяма степен ще гарантира вземането на професионални решения, които да обслужват единствено интересите на гората.

199524520_156315296548663_2240094175782721610_nНа срещата бяха поканени представители на всички браншови организации, както и представители на неправителствения сектор, като изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов  взе активно участие в обсъждането и внесе своите предложения. Следващата среща на работната група ще се проведе след разглеждане и обобщаване на становищата.

Тази среща е в отговор на очакванията за промени на колегите от всички нива, така че за нас е важно да разширим кръга от хора, които да участват в предложенията за разрешаване на важните въпроси от горския сектор, за да може всички групи да се чувстват представлявани.