Актуално

Становище на АОГ

  1. Одобряваме изнесените данни в Годишния доклад с недоумение и възмущение.
  1. Не одобряваме действията на отговорните държавни служители на МЗХГ по изпълнение на ПРСР за изгубеното време и за обърканата нормативна уредба.

     От изнесеното в доклада става ясно:

  • мярка 8 не се задейства и през отчетната 2017 г. и едва в средата на 2018 г. излязоха насоки и се отвориха процедури по подмерки 8.3, 8.4, 8.6.
  • поради тази причина през отчетната година непонятно защо няма изготвени проекти и няма усвояване на средства, видимо от приложените таблично данни.
  1. С наш коментар, представен в писмен вид по Проект за доклад за последваща оценка на ПРСР 2007-2013 г., изразихме нашето недоволство от преднамереното драстично ощетяване на горския сектор – в момента сме свидетели на сценарий, който ще постави бенефициентите по мярка 8 в невъзможност да кандидатстват и инвестират при изпълняването  на многобройните и важни цели на програмата.
  1. Използваме възможноста да изразим нашето недоволство и тревога от отворените процедури  по 8.3, 8.4, 8.6 :
  • 8.3 – общините горовладелци бяха орязани от възможноста да инвестират в противопожарни депа, хеликоптерни площадки, противопожарни кули  и  други средства за наблюдение.
  • 8.6 – общинските предприятия, които стопанисват общинските гори, залесяват, отглеждат, добиват и търгуват, имат собствен ресурс за преработка и реализация на дървесина не са допустими бенефициенти, поради това, че някой от МЗХГ ги смята за юридически лица /видно от официален отговор на дирекцията/, а всъщност те не са.

         Уважаеми дами и господа,

       Близо четири години участваме във всички Ваши форуми, говорим и пишем мнения и предложения. Организираме редица наши мероприятия, на който разясняваме проекти на наредби винаги с ваши компетентни представители. Накрая оценката ни е, че едно говорим, а в последния момент друго се прави.  На основание това, което се случва и в миналия  програмен период, през настоящия и това, което очакваме да  се случи  до края на действие на ПРСР, ние твърдим, че ощетяването на горския сектор и в частност на общините горовладелци, е преднамерен сценарии с конкретна цел – по-малко пари за инвестиции в горите, повече за други  бенефициенти.

          Ако се окаже, че това което се случва – калпави наредби и насоки, за да не се влагат средства в горите, е в резултат на некомпетентност, безхаберие и безотговорност, моля Ви, справете се, докато не е станало късно.

Инж. Тихомир Томанов – Изп. директор на АОГ

25.06.2018 г.                                                               

Форум на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, в България

Заседание на Президентския съвет на Федерацията на европейските общини, собственици на гори (FECOF), ще се проведе на 6 октомври 2016 в Созопол. В заседанието ще участват г-н Пиер Грандадам – президент на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, и инж. Тихомир Томанов – вицепрезидент на федерацията, изпълнителен директор на Асоциация общински гори. На заседанието наред с организационните въпроси ще бъдат обсъдени дейността на FECOF в контекста на актуалната горска политика на ЕС и подготовката на проектно предложение по програма INTERREG EUROPA.

На 7 октомври към екипа на Президентския съвет на FECOF за съвместно заседание ще се присъединят членове на Асоциация общински гори и Националното сдружение на общините в България.

В срещата ще участва доц. Георги Костов – заместник-минстър на земеделието и храните, който ще представи състоянието и перспективите на горите, горския сектор и горските политики в България.

Главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН, ще представи превенцията и взаимодействието при овладяването на горски пожари.

В заседанието ще участва и г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори и кмет на община Сливен.

Програма на заседанието на Управителния съвет на FECOF, 6 октомври 2016 г.

Програма на съвместното заседание на FECOF, НСОРБ и АОГ, 7 октомври 2016 г.

От първи юли Електронният превозен билет ще важи за всички

Изискванията  във връзка с използването на  превозния билет по чл. 211,  ал. 1 от Закона за горите, наричан Електронен превозен билет, който от 00:00 часа на 01.07.2016 г. ще замени напълно хартиения превозен билет, можете да научите от поместения на  страницата на ИАГ проект на Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която публикуваме заедно със съответните приложения.