новини

Лесовъдската среща – полезна дискусия и споделен опит

Третата по ред Лесовъдска среща за лесовъдите от общините – собственици на гори, този път и с участието и на работещи в горите на частните горовладелци и на други юридически лица, се състоя на 18-ти и 19-ти април 2019 г. в района  на Старозагорските минерални бани.19_04_22_AOG

Участниците в срещата бяха приветствани от инж. Мирослав Джупаров – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, и от инж. Петър Заяков -директор  на Районната дирекция по горите – Стара Загора.

В пленарната част д-р  инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Изпълнителната агенция по горите, и инж. Димитър Витев – главен експерт  в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ на същата дирекция, запознаха участниците с актуални проблеми при стопанисването на горите. В предизвиканата оживена дискусия бяха изложени задълбочени мнения по повдигнатите въпроси.

В следващата част бяха проследени с интерес и обсъдени две полезни презентации – Иновативен метод за стабилизиране на горски камионни пътища и Софтуер – програма за планиране на лесосечния фонд и сортиментиране на маркираните за сеч дървета в предвидените за това насаждения.

В свободната част от програмата участниците имаха възможност в неформална средада споделят помежду си своя опит при стопанисването на горите и горските територии, чието управление им е поверено от собствениците.

Промени в наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности

На 20 март 2019 г. Правителството прие Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с  Постановление № 316 на МС от 2011 година).

Предлаганите промени са насочени към облекчаване на участниците в процедурите за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии. Съществен момент е въвеждането на ясни и достатъчно подробни за прилагане регламенти за реда и начина на провеждане на електронните търгове за продажба на дървесина. Целта е постепенно увеличаване на продажбите и възлагането на дейности чрез електронни търгове и конкурси при наличие на ясен нормативен регламент. Така ще се облекчи участието на кандидатите, като се пести време и финансови средства. Неприсъствената електронна форма на провеждане на процедурите дава възможност за участие на заинтересовани лица от цялата страна, повишавайки достъпността.

При сега действащите разпоредби, участниците предоставят значителен брой документи, достигащ до 55-60 броя при различните процедури, което представлява съществена административна тежест при подготовката на документите за участие в процедурите. Чрез промените ще се намалят изискуемите документи, които ще бъдат заменени с декларация за изпълнение на техническите, професионалните и други изисквания на възложителите, респективно продавачите.

Лесовъдската среща ще бъде на 18-ти и 19-ти април

Уважаеми госпожи и господа кметове, уважаеми колеги лесовъди,  предстои провеждането на годишната, станала вече традиционна, среща на лесовъдския състав от общините, лесовъдите на частна пракитка и  Изпълнителната агенция по горите.

Тази година лесовъдската среща ще се състои на 18-ти и 19-ти април (четвъртък и петък) в курорта „Старозагорски минерални бани“, СПА Хотел „Калиста“.

Предлагаме на срещата

  • Да продължи взаимното опознаване между лесовъдите, работещи в АОГ, както и тяхното опознаване с ръководители и специалисти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
  • Да бъдат внесени разяснения от страна на ИАГ за състоянието на дисциплината на ползване от горите, както и на промените в някои от наредбите на МЗХГ в сектор Гори.
  • Да продължи дискусията с представителите на ИАГ върху актуалните проблеми при управлението на горите на общините.

Във връзка с организацията на срещата публикуваме: пълния текст на Писмото-покана, на Програмата за събитието  и на Анкетна карта за участие, която  след като попълните, моля изпратете на електронния адрес на АОГ – aogori@abv.bg.

Изразяваме увереността си, че ще оцените необходимостта от полезния разговор по актуалните въпроси на управлението и стопанисването на общинските гори като участвате в срещата.