новини

Свиква се Тринадесетото Общо събрание на Асоциация общински гори

Управителният съвет на Асоциация общински гори реши Тринадесетото Общо събрание на Асоциацията да бъде свикано на 16-ти септември 2020 г. от 11.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, в София, на адрес булевард “Климент Охридски“ №10, при  дневния ред, публикуван в обявата.

Стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 17-ти юли 2020 г. стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предоставените средства за финансовата помощ по процедурата са 18 028 131 лв. При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 16 октомври 2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване на ерозията, запазване на качеството на земите и подобряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата.

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всички залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни предложения допълнително 10 точки ще получават тези, които ще използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове.

Становище и предложения на АОГ

Публикуваме  Становище и предложения на АОГ по проекта за условия за кандидатстване по подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020.