новини

На драго сърце подкрепяме начинанието „100 милиона нови дървета в България“

В София се състоя среща на МОСВ и НПО от горския сектор по инициативата „100 милиона нови дървета до 2030г. Засаждане на 300 000 дка в България“. Асоциация Общински гори на драго сърце подкрепя МОСВ и е готова да участва в изпълнението.

DSC06159_

В момента в горските територии, собственост на общините в Република България, има 760 000 дка годни за залесяване площи на територии в пожарища и невъзобновени сечища. До 2030г. общините имат потенциал да извършват залесяване в подкрепа на тази идея.

Българските общини биха могли да увеличат лесистостта (отношение на залесена към обща територия) на горските си територии, което ще способства за регулиране на екологичното равновесие, както и развитие на поминъка и местната икономика. Затова подкрепят силно тази идея.

АОГ – България, активно участва в разумното начинание, предстои сформиране на работна група от специалисти в МОСВ.

DSC06154

На срещата в МОСВ бяха обсъдени и други актуални за горският сектор въпроси.

Българският почин е част от идея на Европейския съюз.

Повече информация четете тук:

„НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 100 МИЛИОНА ДЪРВЕТА“

Да възстановим единството и силата на горския сектор

Днес 02.12.2021г., се проведе съвместна пресконференция на Асоциация „Общински гори”, Съюз на лесовъдите в България, БУЛПРОФОР /Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България/, Асоциация на горските фирми в България, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Национална федерация по земеделие и горско стопанство „Подкрепа”, Български ловно – рибарски съюз и Българска ловна асоциация.

Участваха: инж. Тихомир Томанов – АОГ; инж. Антоний Стефанов – Булпрофор; инж. Иван Пенков – АГФБ; инж. Валентин Карамфилов – БЛРС и БЛА; инж. Асен Пиперков – председател на БЛРС и други.

Може да изгледате пресконференцията ТУК.

press

Дивечът да стане собственост на собственика на гората

Новата визия за България – в синхрон с повечето системи в Европа

1

На 8 и 9 септември 2021 г в месността Божура, община Средец, се проведе 35-то заседание на Асоциацията на общинските гори. 

Концепция за нова стратегия за лова и опазване на дивеча представи инж. Валентин Карамфилов, сътрудник към АОГ.

Инж. Димчо Радев, директор на Югоизточно държавно предприятие, който е в състава на разширен ловен съвет заедно с Карамфилов коментира възможните промени в стратегията. Спред него в дългосрочен план ще е необходимо да се премине от регална система, при която дивечът  е държавна собственост към доминантна- дивечът да стане собственост на собственика на гората.

  Всъщност това е и новата стратегия на ЕС за управление на горските ресурси, каза Радев.

Коментирани бяха и държавните ловни стопанства, които е добре да се запазят, а част от дивечовъдните бази да отпаднат. Отново да се акцентира на елитния ловен туризъм като източник на добри приходи, призова още Радев.

2

Изразена бе позиция ловните дружини да се запазат като основна единица и да има промяна в дружествата- те да съществуват в рамките на една горска териториална единица.

Акцент бе поставен и върху областните планове за развитие, където да се предложи ползвателя да плаща и същевременно да се формират фондове. След сериозна дискусия бе гласувано и прието становище на Асоциацията.

Изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов, представи и коментира предстоящите промени в нормативната уредба в сектор Гори и горско стопанство. Докладът на изп. директор на ИАГ до земеделския министър бе приет като информация за участниците в заседанието.

  Беше изразено отново становището, че горският сектор е необходимо да излезе от шапката на Министерството на земеделието и да съществува като самостоятелна структура.

  Участие в него взеха председателят Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле, Христо Христов, кмет на община Болярово и зам. председател на УС, членовете на УС Иван Жабов- кмет на община Средец, Емил Илиев- кмет на община Струмяни, Ешреф Ешрефов, смет на община Омуртаг, Ангел Геров- кмет на Община Пирдоп. Участие в работата на управляващия орган взеха Калоян Илиев- кмет на община Ихтиман, председател на КС, Гигор Даулов, – кмет на община Чавдар, кметът на община  Созопол Тихомир Янакиев.

  Гости на заседанието бяха представители на горските структури в общини и членове на АОГ.

   По време на работната вечеря бе изпълнен и химна на Странджа „Ясен месец веч изгрява“ от участници в събитието.