новини

Дванадесетото общо събрание

19_03_10_AOG

на Асоциация общински гори се проведе на 6-ти март 2019 г. в Курортен комплекс „Старозагорски минерални бани“. Изслушани и приети бяха Отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността през 2018-та година. След оживени разисквания участниците в събранието утвърдиха Работен план и Бюджет на Асоциацията за 2019 г.
19_03_10_AOG_2

Момент от проведената дискусия по време на общото събрание

Промени в горскостопанския план на Община Антоново

Отправе19_03_05 Antonovo pokanaна е покана от г-н Хайредин  Мехмедов – кмет на Община Антоново, за обществено обсъждане във връзка с предстоящото – на 13 март 2019 г. от 13.00 ч., разглеждане и приемане на промени в горскостопанския план за горите на Община Антоново. Публикуваме поканата за обществено обсъждане, както и заповед РД 05-43/28.02.2019 г. на РДГ Шумен, с която се определят комисията, мястото, часа  и реда и за обсъждане и приемане на актуализирания план.  

Нови регламенти за административното обслужване в ИАГ

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване в Изпълнителна агенция по горите – приети със заповед №170/01.03.2019 г.;

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Изпълнителна агенция по горите – приети със заповед №171/01.03.2019 г.;

Нови вътрешни правила за организация на административното обслужване в Изпълнителна агенция по горите – приети със заповед №172/01.03.2019 г.