становища

Решения, взети на 33-то заседание на управителния съвет на АОГ

На 06.04.2021. година по инициатива на Председателя на УС – г-н Валентин Атанасов се проведе онлайн 33-то заседание на Управителния съвет при условията на чл.27, ал.2 от Устава на АОГ при дневен ред:
1.Вземане на решение за отлагане 14-то Общо събрание.
2.Обсъждане и утвърждаване на текст /Приложение 1/ на Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.
След проведените разисквания Управителният съвет на АОГ взе следните решения:
33.1. Поради наложените ограничения от Министерството на здравеопазването за провеждането на масови мероприятия отлага провеждането на, насроченото за 15.04.2021 г. Общо събрание на АОГ, до отпадането на ограниченията.
33.2.1.Утвърждава текст на Становище на АОГ за нова стратегия за горите на ЕС и на България.
33.2.2.Натоварва Изп.Директор да предостави Становището на заинтересованите страни и да го публикува на интернет страницата на АОГ.

От  ТУК може да изтеглите Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.

Първа среща на работната група за промени в Закона за горите и на наредбата за възлагане на дейности в горските територии

На 26 юни се състоя първото заседание на работната група, създадена от министъра на земеделието и храните да подготви промени в Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Необходимостта от тези промени бе заявена на работна среща на министъра на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков, председателя на Комисията по земеделие и гори в 42-рото Народно събрание проф. Светла Бъчварова и представители на браншови организации от горския сектор.

Ръководител на работната група е главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова. В срок до един месец предложенията за промени, които ще изготви работната група, трябва да бъдат готови. Ще се работи по всички текстове, но с приоритет ща са залесяването, ползването на дървесина, достъпът до горите, разпоредби, свързани с Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент, както и с лесовъдските практики. Всички проекти ще бъдат обсъждани на присъствени заседания на групата.

В работната група са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, браншови организации от горския сектор, Съюза на лесовъдите, научни работници и синдикати.

В заседанието участва изпълнителният директор на Асоциация «Общински гори» – инж. Тихомир Томанов, който представи предложението на Асоциацията за промени на Закона за горите и наредбата за възлагане на дейностите в горски територии.

Текст  на предложението на АОГ.

Очакваме Вашите предложения и коментари на електронните адреси: tihtom@abv.bg; aogori@abv.bg.