документи

Решения, взети на 33-то заседание на управителния съвет на АОГ

На 06.04.2021. година по инициатива на Председателя на УС – г-н Валентин Атанасов се проведе онлайн 33-то заседание на Управителния съвет при условията на чл.27, ал.2 от Устава на АОГ при дневен ред:
1.Вземане на решение за отлагане 14-то Общо събрание.
2.Обсъждане и утвърждаване на текст /Приложение 1/ на Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.
След проведените разисквания Управителният съвет на АОГ взе следните решения:
33.1. Поради наложените ограничения от Министерството на здравеопазването за провеждането на масови мероприятия отлага провеждането на, насроченото за 15.04.2021 г. Общо събрание на АОГ, до отпадането на ограниченията.
33.2.1.Утвърждава текст на Становище на АОГ за нова стратегия за горите на ЕС и на България.
33.2.2.Натоварва Изп.Директор да предостави Становището на заинтересованите страни и да го публикува на интернет страницата на АОГ.

От  ТУК може да изтеглите Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.

Обществено обсъждане

Уважаеми колеги, имате възможност да участвате в общественото обсъждане на публикувания на портала за обществени консултации Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Обществено обсъждане на СПРГС 2014-2023 г.

На интернет страницата, специално създадена във връзка с изработването на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. можете да намерите подробна информация, свързана с общественото обсъждане  и  предстоящите срещи, както и да изтеглите файла на самия проект.