документи

СТАНОВИЩЕ „ВЕКОВНИ ГОРИ“ – 2030 г.

Неотдавна Министерство на земеделието се обърна за изразяване на отношение към членовете на Работната група за организиране, координиране и изготвяне на Национална стратегия  за развитие на горския сектор в Република България до 2030 г.  (РГ за НСРГСРБ 2030).

Приложено бе копие на писмо с изх. № ИАГ- 10073 – 04.05.2022 г. от инж. Филип Ковашки – и.д. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ведно с приложение I – изготвен от ИАГ „Анализ на изразеното становище на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ по проект на анализ за състоянието на горския сектор в България за периода 2013-2020 г.“.

След задълбочено обсъждане и анализ Управителният съвет на АОГ – България, изпрати своето предложение за окончателна редакция на документа.

280586527_5054967877906401_8895787596886036462_n

Изх.№ 0366/18.05.2022 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, КОРДИНИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА  НСРГСРБ ДО 2030 г. 

Относно: Проекта за анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, свързани с изпълнението на НСРГСРБ. 

В раздел „Възможности” точка 12 на анализа е посочено „…опазване на вековни гори извън защитените територии на Натура 2000, независимо от собствеността им…”.

Асоциация общински гори намира, че включването на подобен текст в раздел „Възможности“ от анализа е недопустимо със следните съображения:

1. Не е ясно какво налага въвеждането на израза „опазване на вековните гори“ и кои гори отговарят на разтегливото понятие „вековни“. От кого и от какво да бъдат опазвани те.

2.Смятаме, че вече въведеното понятие „гори във фаза на старост“ в достатъчна степен внесе бъркотия в отдавна възприетата от лесовъдската наука и практика терминология при стопанисването на горите в България, за да се допусне въвеждането на изкуствено измислени подобни термини.

3.Внасянето на все нови и нови подобни ограничения в стопанисването на българските гори би довело до влошаване на тяхното състояние и би нанесло непоправими вреди на собствениците им и на цялото общество.

Инж.Тихомир Томанов

Изп.Директор на АОГ

 

Покана за консултации

stakeholder-consultation-Mondi-Stambolijski2021-2

Решения, взети на 33-то заседание на управителния съвет на АОГ

На 06.04.2021. година по инициатива на Председателя на УС – г-н Валентин Атанасов се проведе онлайн 33-то заседание на Управителния съвет при условията на чл.27, ал.2 от Устава на АОГ при дневен ред:
1.Вземане на решение за отлагане 14-то Общо събрание.
2.Обсъждане и утвърждаване на текст /Приложение 1/ на Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.
След проведените разисквания Управителният съвет на АОГ взе следните решения:
33.1. Поради наложените ограничения от Министерството на здравеопазването за провеждането на масови мероприятия отлага провеждането на, насроченото за 15.04.2021 г. Общо събрание на АОГ, до отпадането на ограниченията.
33.2.1.Утвърждава текст на Становище на АОГ за нова стратегия за горите на ЕС и на България.
33.2.2.Натоварва Изп.Директор да предостави Становището на заинтересованите страни и да го публикува на интернет страницата на АОГ.

От  ТУК може да изтеглите Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.