сътрудничество

Скромно за моята страст към гората

Pierre GRANDADAM

242724207_188912559907360_6332211988741217562_n

Изискванията, наложени върху горите на европейско ниво, са високи и ще продължават да се увеличават в перспективата на „Зелената сделка“. Но горските политики в Европа съгласувани ли са? Допринасят ли за решаването на съществуващите компромиси и предизвикателства?

-Новата горска политика трябва да бъде водена от голяма идейна еволюция

Реч на Президента на ФЕКОФ Пиер Грандадам пред форум на Съюза на европейските лесовъди

Госпожи и Господа,

Скъпи членове на Съюза на Европейските Лесовъди,

Оказвате ми голяма чест с поканата Ви за участие, за да отговоря на следния голям въпрос: Каква да бъде мултифункционалността на горите, засегнати от климатичните промени? Благодаря Ви за това. В последните години се вижда в цяла Европа, че горите страдат масово от последиците от климатичните промени.

В Европа, принципът на опазване на биоразнообразиетоот дълго време е фундаментален за устойчивото управление на горите. Концепцията на мултифункционалност на горите е също в сила, но степента на прилагане на този принцип и приоритизирането на функциите предизвикват много дебати и налагат разпределение, което взема предвид различните знания и умения.

Досега горското обучение и нашите планове за управление бяха основани върху хипотезата за постоянните местни условия именно за позната климатична ситуация, за почви имащи стабилен капацитет съдържания на вода, за контролирано посещение на публиката и за периода на едно горско поколение. Тази сигурност на планиране вече не съществува и ние нямаме друг избор освен да търсим пътища за лесовъдно управление, адаптирани към една нарастваща несигурност.

Все пак, остава нещо, което е сигурно. Ако искаме да запазим познатите различни функции на гората, за да ги предадем на бъдещите поколения, ние трябва да засилим приспособимостта на нашите гори в цяла Европа в борбата с ускоряването на климатичните промени.

Навсякъде чуваме препоръки за подобряване устойчивостта на населението срещу внезапните капризи на климата. Трябва да се смесят същността и възрастовите групи, което не е лесно да се приложи, да се проследи, да се постигне успех. Сякаш би било достатъчно да се остави едно горско покритие, избягвайки риска да се сложат всички яйца в една кошница.

Трябва ли да се остави гората да се развива, както си пожелае в защитени зони, защото с времето природата ще подбере дърветата, способни да се изправят срещу  все още несигурните климатични промени и тя ще наложи своя закон? Резултатът ще отговаря ли на нашите изисквания спрямо количество и лесното използване на изключителния първичен материал – дървесината?

Прочети повече>>

Покана за участие в работна група

Покана за участие на 14.06.2021 г. от 10 часа в зала 400, ет. 2 на МЗХГ

Със заповед от 10 юни т.г. Проф. д-р Христо Бозуков – служебен Министър на земеделието, храните и горите, създаде работна група с широко обществено представителство за изготвяне на неотложни промени на Закона за горите.

Асоциация Общински гори ще участва като член на работната група, която има задача в срок от два месеца да изготви предложения за неотложни промени на Закана за горите, както и да обсъди и изрази становище по постъпили до приключване на работата и предложения.

За ефективно, природосъобразно и устойчиво управление на общинските гори

Паметна записка  по повод Седмото общо събрание на Асоциация „Общински гори”                                                                                                                                   

В Паметната записка, подписана от д-р. инж. Валентина Маринова – заместник-министър на земеделието и храните, и инж. Тихомир   Томанов – изпълнителен директор  на Асоциация „Общински гори”, се казва, че  Седмото общо събрание на АОГ на 10 април 2014 г. е проведено в изпълнение на взаимния ангажимент, произтичащи от подписания на 26 септември 2013 г. Меморандум между министъра на земеделието и храните проф. д-р Димитър Греков и председателя на Управителния съвет на Асоциация „Общински гори” Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора.

В рамките на Седмото общо събрание на Асоциацията, се състоя дискусионна среща с участието на  заместник-министъра на земеделието и храните – д-р инж. Валентина Маринова, и кметовете на общините – членове на АОГ.  В срещата участваха и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Григор Гогов,  и изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов.

С активното съдействие на д-р Валентина Маринова и инж. Григор Гогов, д-р инж. Ценко Ценов – началник на отдел в Изпълнителната агенция по горите, представи основната тема на дискусията „Насърчаване на устойчивото развитие на горите на общините за ефективното им опазване и използване на горските ресурси“. Подробно бяха откроени  основните проблеми при организацията на управлението и стопанисването на горските територии на общините, като бяха набелязани и необходимите действия за тяхното разрешаване.

В последвалата дискусия кметовете на общините разказаха за своя практически опит, натрупан за повече от десетилетие, очертаха трудностите, които срещат и преодоляват при планирането, организацията и изпълнението на многообразните дейности в горите. Изказалите се кметове на общини поставиха основния акцент върху проблемите, свързани със  строителството и поддръжката на горско-пътната мрежа в горите и подходите към тях и все още недостатъчно използваната възможност общините да реализират по-успешно проекти за подобряване на инфраструктурата в горите и финансирането им от Програмата за развитие на селските райони със средства от Европейския съюз,  и за дейности, насочени към естественото възобновяване на горите и създаването на нови горски култури чрез залесяване, къкто и към изграждането на системи и съоръжения за превенция и борба с горските пожари и ликвидиране на последствията от тях.

Асоциация „Общински гори” изрази  тревогата си от все още бавното, проточило се по-вече от три години, приемане на новата Наредба за инвентаризация на горските територии и горско планиране, което не  дава възможност за пълноценно прилагане на Закона за горите и изпълнение на поставените с него цели за равнопоставеност на различните видове собственост в горите.

Д-р Маринова отговори изчерпателно на въпросите, които участниците поставиха, и подчерта важността на процесите, протичащи в общинските гори, поради тяхното първостепенно място в живота на хората, особено на живеещите в планинските райони на страната. Д-р Маринова изрази готовност МЗХ и в бъдеще активно да  сътрудничи с Асоциация „Общински гори” за ефективно, природосъобразно и устойчиво управление на горите. Заместник-министър Маринова прикани ръководството на АОГ да проявява още по-голяма активност и настойчивост в процесите на реформирането на горския сектор чрез широк и открит диалог с всички заинтересовани страни и участие в изготвянето на нормативната уредба за горите.

Участниците в срещата  подчертаха ролята на съвместното сътрудничество  и изразиха готовност за разширяване на съвместните инициативи и дейности по управлението и опазването на горите – собственост на общините.

Публикуваме:

Писмото до министъра на земеделието и храните проф.  д-р Димитър Греков от изпълнителния директор на АОГ инж. Тихомир Томанов по повод  резултата от участието на АОГ в  тематичната работна група  за изготвяне на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014– 2020 година.

Внесените от Асоциация „Общински гори” предложения в Работната група за изготвяне на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014– 2020 година.