Споразумение между институциите ще осигури по-добър контрол върху дейностите, извършвани в горите

По инициатива на Изпълнителната агенция по горите на 3 ноември 2015 г. бе сключено споразумение за съвместна дейност с Националната агенция за приходите (НАП) и Главната инспекция по труда (ГИТ) за обединяване на усилията с цел повишаване на ефективността на контрола върху дейностите, които дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващите лесовъди извършват в горските територии.

Инспекторите по труда ще получават информация не само за работодателите, които имат разрешение за сеч, но и къде те извършват дейност. Предвиждат се съвместни проверки на ИАГ и ГИТ за наличието на действащи трудови договори, както и за спазването на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на дейности в горските територии.

Очаква се това да позволи за извършването на по-добър контрол за спазването на данъчното и осигурително законодателство и да допринесе за ограничаване на сивата икономика в сектора.