Заседание на Управителния съвет

В изпълнение на Устава на Асоциация Общински гори, на 14 юни 2016 г. в сградата на община Сливен се проведе 21-то заседание на Управителния съвет на АОГ.  Заседанието протече при следния дневен ред:

  • Приемане на нови членове  – докладва адв. Теодора Димова – юрист на АОГ;
  • Обсъждане и приемане на Програма за провеждане на семинари на АОГ по т. 2.3.1. от работния план на Асоциацията за 2016 г. на тема: ”Ролята и мястото на общините в процеса на изработване на Областните планове за развитие на горските територии“ – докладва инженер Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ;
  • Информация за хода на подготовката на заседание в България на Президентския съвет на Федерацията на европейските горски общини – докладва г-н Георги Симеонов – пълномощен представител на община Стара Загора в Общото събрание на АОГ;
  • Актуални проблеми на общините по собствеността на горите – докладва г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол;
  • Приемане на решения.

Публикуваме

Решенията на 21-ото заседание на Управителния съвет на Асоциация Общински гори, 14 юни 2016 г.

Тематичната програма за провеждане на обучителни семинари на тема „Ролята на общините в процеса на изработване на областите планове за развитие на горсикте територии, 2016 г.“