За успешно възстановяване на горите, увредени от екстремни природни въздействия

Писмо на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев до регионалните дирекции по горите, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в МЗХГ, шестте държавни предприятия, Асоциация общински гори, Българската стопанска камара и Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец“ подчертава необходимостта от възстановяване на увредените през последните 3-4 години близо 400 хил. дка гори в резултат на екстремни природни въздействия, пожари, болести и вредители.

В писмото са посочени приоритетите и мерките, които трябва да бъдат приложени, а също и  специфичните лесовъдски изисквания към естественото възобновяване и залесяването за възстановяване на гори, увредени от екстремни природни въздействия.

Тук може да прочетете пълния текст на писмото.