Становище на АОГ и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3

Асоциация общински гори предложи на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите своето становище и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“  на ПРСР 2014-2020 г.
Предлагаме на вниманието Ви пълния текст на писмото.