Полезно сътрудничество

Традиционната среща на лесовъдите от общинските горскостопански структури, организирана от Асоциация общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите, се проведе на 12-ти и 13-ти април 2018 г. във Велинград.

Untitled-2

В срещата участваха изпълнителният директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Росен Попсавов, инж. Тони Кръстев – началник на отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“, и инж. Росен Райчев – началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“.

Обсъдени бяха най-новите промени в нормативната уредба на горския сектор, както и широк кръг проблеми, които практикуващите лесовъди срещат и преодоляват в своята дейност. Представен бе софтуерният продукт „Форест-Софт” за перманентно проследяване движението на добиваната дървесина от сечището до крайния потребител с възможност за обвързването на този процес със счетоводната дейност в стопанството.