Становище на АОГ

  1. Одобряваме изнесените данни в Годишния доклад с недоумение и възмущение.
  1. Не одобряваме действията на отговорните държавни служители на МЗХГ по изпълнение на ПРСР за изгубеното време и за обърканата нормативна уредба.

     От изнесеното в доклада става ясно:

  • мярка 8 не се задейства и през отчетната 2017 г. и едва в средата на 2018 г. излязоха насоки и се отвориха процедури по подмерки 8.3, 8.4, 8.6.
  • поради тази причина през отчетната година непонятно защо няма изготвени проекти и няма усвояване на средства, видимо от приложените таблично данни.
  1. С наш коментар, представен в писмен вид по Проект за доклад за последваща оценка на ПРСР 2007-2013 г., изразихме нашето недоволство от преднамереното драстично ощетяване на горския сектор – в момента сме свидетели на сценарий, който ще постави бенефициентите по мярка 8 в невъзможност да кандидатстват и инвестират при изпълняването  на многобройните и важни цели на програмата.
  1. Използваме възможноста да изразим нашето недоволство и тревога от отворените процедури  по 8.3, 8.4, 8.6 :
  • 8.3 – общините горовладелци бяха орязани от възможноста да инвестират в противопожарни депа, хеликоптерни площадки, противопожарни кули  и  други средства за наблюдение.
  • 8.6 – общинските предприятия, които стопанисват общинските гори, залесяват, отглеждат, добиват и търгуват, имат собствен ресурс за преработка и реализация на дървесина не са допустими бенефициенти, поради това, че някой от МЗХГ ги смята за юридически лица /видно от официален отговор на дирекцията/, а всъщност те не са.

         Уважаеми дами и господа,

       Близо четири години участваме във всички Ваши форуми, говорим и пишем мнения и предложения. Организираме редица наши мероприятия, на който разясняваме проекти на наредби винаги с ваши компетентни представители. Накрая оценката ни е, че едно говорим, а в последния момент друго се прави.  На основание това, което се случва и в миналия  програмен период, през настоящия и това, което очакваме да  се случи  до края на действие на ПРСР, ние твърдим, че ощетяването на горския сектор и в частност на общините горовладелци, е преднамерен сценарии с конкретна цел – по-малко пари за инвестиции в горите, повече за други  бенефициенти.

          Ако се окаже, че това което се случва – калпави наредби и насоки, за да не се влагат средства в горите, е в резултат на некомпетентност, безхаберие и безотговорност, моля Ви, справете се, докато не е станало късно.

Инж. Тихомир Томанов – Изп. директор на АОГ

25.06.2018 г.