Становища на АОГ по горските мерки на ПРСР 2014-2020

Във връзка с предстоящото на 20 юни 2019 г. дванадесето  заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  публикуваме:

както и становищата на Асоциацията по  Доклад за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.