АОГ публикува документи

В изпълнение на изискванията на § 26, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –  ЗЮЛНЦ (Обн. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.), във връзка с чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ръководството на Асоциация Общински гори публикува следните документи: