Очакваме Вашите предложения

Уважаеми колеги,

със заповед с рег. № РД 09- 635/ 02.07.2019 г.  на г-жа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, е създадена работна група, състояща се от представители на администрацията и заинтересованите страни в горския сектор, с председател – Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Работната група има задача в срок до 30 септември 2019 г. да изготви проект  на  Постановление  на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Моля Вашите становища и предложения за  изменения на текстове от действащата наредба да изпратите в срок до 10 юли 2019 г. на електронния адрес на Асоциация Общински гори aogori@abv.bg.  

Вашите предложения ще бъдат обобщени и представени на работната група от името на Асоциацията.

 

Изпълнителен директор  на АОГ – инж.Тихомир Томанов