Публикуван е проектът на Наредба за изискванията и контрола на дървесината за битово отопление

На 31 юли бе публикуван текстът на Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-iziskvaniyata-i-kontrola-vrhu

Основна цел на предвидените промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила,  и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа и със специалния доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация, според които страната ни е на първо място по замърсяване на въздуха, а основните източници за това са  битовото отопление и автомобилният транспорт.

Проектът е изготвен от работна група, съставена от експерти на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Асоциация „Общински гори“, браншови и неправителствени организации.