СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ във връзка със заседанието на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Публикуваме СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ на АОГ по предоставените материали от проекта за дневен ред на предстоящото – на 08.11.2019 г., 13-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, адресирани до  г-жа Лозана Василева – Председател на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, Заместник-Министър на земеделието, храните и горите.