Към кметовете и ръководителите на общинските горски стопанства

ДО ОБЩИНИТЕ – На вниманието на кметовете и  ръководителите на общинските горски стопанства

Относно: Изготвяне на оценка на резултатите от  прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г.  за периода от 2016 до 2020 г. и за целия период, създадена със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-460/15.06.2020 г. 

Уважаеми госпожи и господа кметове,  уважаеми колеги! 

С горепосочената заповед Министърът на ЗХГ състави широко представителна работна група, която да изготви оценка на резултатите от прилагането на, приетата през 2013 г., Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г. Oт заповедта е видно, че в работната група изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, е представител също и на Националното сдружение на общините в Република България.

Предоставяме на вниманието Ви протокола от проведеното първо онлайн заседание на групата. Формирани са подгрупи от представителите на заинтересованите страни по отделните мерки от Стратегията за изготвяне на съответни становища по тяхното изпълнение. От АОГ се очаква предоставянето на такива становища по осем мерки, които в предоставения Ви протокол са оцветени в червено.

От обективността на бъдещата оценка ще зависи как по-нататък ще се формира политиката на МЗХГ в горския сектор и характерът на бъдещата нова стратегия за горите.

Обръщаме се към кметовете на общините – членове на АОГ, отчитайки важността на момента, да изразят своята оценка за резултатите от прилагането на Стратегията и да я изпратят на електронния адрес на АОГ /aogori@abv.bg/ до 31.08.2020 година, с което да подпомогнете изработването на общата оценка на Асоциацията.

При желание от Ваша страна становищата Ви могат да бъдат публикувани на официалната страница на АОГ.

Ето и текста на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020 г.

 

Поздрави, 

Инж. Тихомир Томанов – Иизпълнителен Директор на АОГ