ИАГ: Всички гори се инвентаризират, включително и тези в земеделски земи

„Изпълнителна агенция по горите има ангажимент по отношение на инвентаризацията на гори и в тази връзка изпълнява стриктно своите задължения, съобразно своите законови правомощия. Няма да има гора, която да остане неинвентаризирана или картирана, включително и тези в земеделски земи“. Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ на инициирана от Агенцията дискусия по въпроси, свързани с инвентаризацията на гори в земеделски земи. На срещата бяха поканени представители на браншови организации, общински горски структури, горски кооперации, както и експерти от регионалните горски структури.  2 

„Нашата единствена цел е запазване и увеличаване на горските територии на страната. Именно затова оценяваме Вашата загриженост и ежедневните усилия в битката за спиране на незаконните дейности в горите, включително и в горите в земеделски територии. Безрезервно подкрепяме усилията, които допринасят за развитието на горите в България и ще продължим да поощряваме компетентната обществена и професионална позиция, свързана с опазване на зеленото богатство на България“, допълни инж. Маринов при откриване на дискусията. 

Целта на срещата е да бъдат поставени и дискутирани теми, свързани с инвентаризацията на гори върху земеделски земи като бъде предизвикан конструктивен диалог и рационални предложения, които да доведат до подобряване на работата и дейностите по отношение на инвентаризацията. 

прочетете повече>>

4

По време на обсъжданията беше подчертано, че Изпълнителна агенция по горите ежегодно възлага дейности по инвентаризация на горите, включително в земеделските територии, което включва лесовъдско-таксационни проучвания и измервания за установяване на количествената и качествената характеристика, и оценка на горските ресурси. Няма гори, които не са инвентаризирани и картирани. Експертите уточниха, че за горите, на които вече е направена оценка и са картирани предстои, с волята на собственика на територията, процедура по тяхната промяна в горска територия, която приключва с акт на Министъра на земеделието, храните и горите. Всички  останали земеделски територии, които все още не са проучени, не е направена такава оценка и не са картирани, са обект на инвентаризация, която се включва в заданията за инвентаризация и последващо изпълнение. 

Само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване. По време на дискусията стана ясно, че само от началото на календарната година, по инициатива на собственици на имоти в горски територии – физически лица, юридически лица, държавата /чрез областните дирекции „Земеделие“/ и общините, са извършени промени на предназначението от земеделска в горска територия на около 200 хиляди декара – имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите. Необходимо е да се потърсят начини собствениците на гори в земеделски земи да бъдат мотивирани да променят тяхното предназначение.

По инициатива на изпълнителният директор на ИАГ, на 07.12.2020 г. в сградата на Агенцията се проведоха консултации за съдбата на горите в т.н. гори в земеделски гори. От името на общините в консултациите участва изпълнителният директор на АОГ инж.Тихомир Томанов. Обсъдени бяха проблемите, породени от някои противоречия между текстовете от нормативната уредба за инвентаризацията и планирането в тези гори. Предоставяме официалното съобщение на ИАГ с позицията на инж.Томанов:
– Устойчивото управление и стопанисване на горите разположени върху земи извън горските територии, по мнението на ръководството на ИАГ, може да бъде осъществено, само ако собствениците на тези земи променят предназначението им от такива за земеделско ползване, каквито са сега, в горски територии.
Инж. Томанов сподели това становище на ИАГ, като подчерта, че това не би могло да се осъществи принудително за общините-собственици, а по пътя на убеждаването им в целесъобразността от такава промяна. Асоциация общински гори е готова съвместно с Изпълнителната агенция по горите да организира подходящи мероприятия в тази посока.

1Участниците в срещата бяха единодушни за необходимостта за опазване и защита на дървесната растителност, която отговоря на изискванията за гора по смисъла на Закона за горите. Служителите  по опазване на горите, в т.ч. и в земеделски земи, извършват непрекъснат контрол в тази посока. Потвърждение на това е стриктното изпълнение на разпоредби, свързани със задължения за издаване на превозни билети и маркиране на дървесината, транспортирана от земеделските земи. Не са малко случаите, в които за нарушения, свързани със сечи в земеделски територии е сезирана Прокуратурата, Областни управители, общински кметове, кметове на населени места и др. органи на местната и изпълнителната власт, категорични са от Агенцията.