На драго сърце подкрепяме начинанието „100 милиона нови дървета в България“

В София се състоя среща на МОСВ и НПО от горския сектор по инициативата „100 милиона нови дървета до 2030г. Засаждане на 300 000 дка в България“. Асоциация Общински гори на драго сърце подкрепя МОСВ и е готова да участва в изпълнението.

DSC06159_

В момента в горските територии, собственост на общините в Република България, има 760 000 дка годни за залесяване площи на територии в пожарища и невъзобновени сечища. До 2030г. общините имат потенциал да извършват залесяване в подкрепа на тази идея.

Българските общини биха могли да увеличат лесистостта (отношение на залесена към обща територия) на горските си територии, което ще способства за регулиране на екологичното равновесие, както и развитие на поминъка и местната икономика. Затова подкрепят силно тази идея.

АОГ – България, активно участва в разумното начинание, предстои сформиране на работна група от специалисти в МОСВ.

DSC06154

На срещата в МОСВ бяха обсъдени и други актуални за горският сектор въпроси.

Българският почин е част от идея на Европейския съюз.

Повече информация четете тук:

„НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 100 МИЛИОНА ДЪРВЕТА“