СТАНОВИЩЕ „ВЕКОВНИ ГОРИ“ – 2030 г.

Неотдавна Министерство на земеделието се обърна за изразяване на отношение към членовете на Работната група за организиране, координиране и изготвяне на Национална стратегия  за развитие на горския сектор в Република България до 2030 г.  (РГ за НСРГСРБ 2030).

Приложено бе копие на писмо с изх. № ИАГ- 10073 – 04.05.2022 г. от инж. Филип Ковашки – и.д. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ведно с приложение I – изготвен от ИАГ „Анализ на изразеното становище на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ по проект на анализ за състоянието на горския сектор в България за периода 2013-2020 г.“.

След задълбочено обсъждане и анализ Управителният съвет на АОГ – България, изпрати своето предложение за окончателна редакция на документа.

280586527_5054967877906401_8895787596886036462_n

Изх.№ 0366/18.05.2022 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, КОРДИНИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА  НСРГСРБ ДО 2030 г. 

Относно: Проекта за анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, свързани с изпълнението на НСРГСРБ. 

В раздел „Възможности” точка 12 на анализа е посочено „…опазване на вековни гори извън защитените територии на Натура 2000, независимо от собствеността им…”.

Асоциация общински гори намира, че включването на подобен текст в раздел „Възможности“ от анализа е недопустимо със следните съображения:

1. Не е ясно какво налага въвеждането на израза „опазване на вековните гори“ и кои гори отговарят на разтегливото понятие „вековни“. От кого и от какво да бъдат опазвани те.

2.Смятаме, че вече въведеното понятие „гори във фаза на старост“ в достатъчна степен внесе бъркотия в отдавна възприетата от лесовъдската наука и практика терминология при стопанисването на горите в България, за да се допусне въвеждането на изкуствено измислени подобни термини.

3.Внасянето на все нови и нови подобни ограничения в стопанисването на българските гори би довело до влошаване на тяхното състояние и би нанесло непоправими вреди на собствениците им и на цялото общество.

Инж.Тихомир Томанов

Изп.Директор на АОГ