Теренно посещение 10-12 май и основни изводи

Здравейте, уважаеми участници в теренното посещение за обмяна на опит по възстановяване на гори, организирано от ВВФ и ЮЗДП между 10-12.05.

По време на пътуването участниците споделиха най-силните си впечатления, изводи и препоръки. Това беше много полезно за нас като организатори, за да знаем на какво да обърнем внимание в работата в бъдеще.
Благодарим ви за отделеното време и споделения опит и знания.

Copy of DSC_0073
Впечатления, изводи и препоръки, по които можем да работим в бъдеще:
1. Необходимо е поддържане на персонал от обучени работници за възстановяване (залесяване и отглеждане) на гори към всяко стопанство.
2. Необходимо е отглеждане на фиданките повече от три години, както и промяна на разценките, които да залегнат в нормативната база.
3. Необходимо е да обмисляме видовия състав при залесяване и във връзка със затоплянето – напр. по-малко хибридни тополи, повече полски ясен в крайречни месторастения.
4. Естественото възобновяване е най-добрият избор.
5. Добре е работата по политиките да взема предвид теренния опит в синхрон със закона.
6. Необходима е работа за съхраняване на генното разнообразие (връзка с проект Life ClimaforCEE, в който ЮЗДП и ВВФ са партньори. В проекта са заложени семепроизводствени градини). в т.ч. да помислим за създаване на маточници за бяла топола.
7. Необходима е повече обмяна на опит (вкл. с акцент в периода на отглеждане).
8. Необходимо е организиране на периодично опресняване на познанията на лесовъдите и запознаване с новостите.
9. Необходимо е обществото да е по-близо до професията на лесовъда, за да разбере и подкрепи усилията.
Визия за напред: Лесовъдите като експерти, на които обществото има доверие.
10. Необходимо е да се работи за по-добро качество на доброволческите залесявания.
11. Има много нужда и възможности за развитие на иновативни решения (пример временна замяна на акация с ечемик).
12. Иновативни идеи на Зеления отбор: да се разработи разградим заместител на пластмасови мрежички за опазване на фиданките от тревопасните и гризачи и биологичен хербицид.
Tanya Schnel, wwf.bg