Членство в ЕФОСГ – присъединяване, дейност, документи

Актуална информация по важни въпроси на политиката на ЕС за горите,  разглежда  бюлетинът на Европейската федерация на собствениците на общински гори: Реформата на Общата селскостопанска политика, Използването на ЕЗФРСР фондовете, Насоки за действие „НАТУРА 2000 и горите“, Нова стратегия на ЕС за горите, Европейска конвенция за горите, Предложение за регламент на ЕС относно растителния репродуктивен материал, ЕФОСГ събитие: „Общинска гора в Европа“.

Допълнителна информация по темата «НАТУРА 2000 и горите» съдържа документът за Обхвата и въпросите, които предстои да бъдат разгледани.

Във връзка със срещата на 19 април в Брюксел Председателството на Европейската федерация на общините собствници на гори (ЕФОСГ) разпространи Резюме на становището на форума относно Изравнителните плащания за собствениците на общински гори в районите на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Писмо – Покана до АОГ от ръководството на ЕФОСГ за участие в срещата на Председателството на ЕФОСГ, която ще се състои на 19 април 2013 г. в Брюксел. Съдържа информация за дневния ред на срещата (оригинал – на английски език).

Писмо до ръководството на АОГ от Президента на ЕФОСГ – Франц Шреве, 18 февруари 2013 година.
В писмото се подчертава: «… Ние сме в ситуация, където повече от 300 юридически източници на ЕС се занимават с проблеми за горите или са повлияни от такива. Ето защо ЕФОСГ (FECOF) изрично поддържа строгата и интегрирана политика относно горите, която е от компетентността на ЕС Комисията, за да покаже адекватното важността на горите и устойчивото управление и да ги защити, за да ги равнопостави с други искания (напр. за околната среда, енергийна и селскостопански политика).
Ние зависим от това, ангажирани членове да присъстват на представянето на интересите ни по отношение на общинските гори, което е целта на ЕФОСГ (FECOF). Присъединяването на други общински горски асоциации ще бъде голяма подкрепа в това начинание. Ето защо ще бъдем щастливи, ако препоръчате ЕФОСГ (FECOF) и спечелите нови членове, например в Източно Европейския регион.
В следващите месеци, важни процеси и решения по няколко свързани въпроси за ЕС са на дневен ред (наред с други като Общата селскостопанска политика, НАТУРА 2000, Европейска Стратегия за горите). Това са въпроси, към които ние искаме да се присъединим и очакваме от Вас да си сътрудничим».

Доклад за международната дейност на АОГ за периода от учредяването до март 2009 година. В доклада се отбелязва присъединяването на Асоциация Общински гори към ЕФОСГ: „Делегация на АОГ под ръководството на Председателя- г-жа Маргарита Петкова посети гр. Брюксел на 09.03.2009 г и взе участие в работата на председателския съвет.
Делегацията беше приветствана сърдечно от членовете на съвета и след презентацията, която нашият председател г-жа Петкова направи, Асоциация Общински гори беше приета единодушно като редовен член на Федерацията на Европейските горски общини.“