Учредяване, мисия, цели, Устав, Правилник

Асоциация Общински гори е учредена на 25 септември 2008 година. Тя е сдружение на общините – собственици на гори в Република България, има свой Устав, Управителен и Контролен съвет, Председател на УС, Изпълнителен директор и Главен секретар.

В Общото събрание на Асоциацията, което е неин върховен орган, общините са представени от техните кметове, като пълномощни представители на общинските съвети.

Председател на УС на АОГ е г-н  – Стефан Радев  кмет на Община Сливен.

Изпълнителен директор е инж. Тихомир Томанов – лесовъд с 34-годишна практика в управление на разнообразни горскостопански дейности.

В АОГ членуват 59 общини. Средногодишното ползване от 1 ха. е между 1,6 и 2,2 куб м, в зависимост от средната възраст на гората за отделните региони, средната им пълнота, както и от възприетите турнуси.

Целите, предметът на дейност и приоритетите на АОГ са определени с Устава на Асоциацията, приет на Осмото общо събрание на организацията, състояло се на 23 април  2015 г.

Редът за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и изразходване на имуществото на Асоциация Общински гори се уреждат с Правилник.