Учредяване, мисия, цели, Устав, Правилник

Целите, предметът на дейност и приоритетите на АОГ са определени с Устава на Асоциацията.

Асоциация Общински гори е учредена на 25 септември 2008 година. Тя е сдружение на общините – собственици на гори в Република България, има свой Устав, Управителен и Контролен съвет, Председател на УС, Изпълнителен директор и Главен секретар.

В Общото събрание на Асоциацията, което е неин върховен орган, общините са представени от техните кметове, като пълномощни представители на общинските съвети.

Председател на УС на АОГ е г-н  – Стефан Радев  кмет на Община Сливен.

Изпълнителен директор е инж. Тихомир Томанов – лесовъд с 34-годишна практика в управление на разнообразни горскостопански дейности.

В АОГ членуват 61 общини.

Редът за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и изразходване на имуществото на Асоциация Общински гори се уреждат с Правилник.