Европейската федерация на общините собственици на гори – ЕФОСГ (FECOF)

  • България е  член на FECOF заедно с националните организации на Франция, Германия, Италия, Чехия, Испания и Андора

Организацията

Обхващайки площ от около 60 млн. хектара горска собственост на общини и други местни общности Европейската федерация на общините  собственици на гори (Fédération Européenne des Communes Forestières – FECOF) е третото значително обединение на горите в Европа според тяхната собственост заедно с представителството на държавните и частните гори.
Европейската федерация на общинските гори (FECOF)   е основана през 1990 г. във време на нарастваща загриженост за горската политика на ниво Европейски съюз. Учредителните членове на FECOF са френската организация за общинска собственост на гори FNCOFOR (Forêts Nationales – Communes Forestières de la France), както и на съвместния комитет по горите на три централни германски общински организации (Deutscher Städtetag; Deutscher Städteund Gemeindebund, Deutscher Landkreistag). Сега FECOF обхваща националните организации на Франция, Германия, Италия, Чехия, България, Испания и Андора.

Цели
Целта на FECOF е да следи всички важни процеси на вземане на решения в областта на европейската политика на горите,  защитава специфичните интереси на общински гори като се има предвид силно разнородната им и диференцирана структура в цяла Европа, и  изготвя на наднационални решения . Като част от този процес, FECOF търси контакт с Европейската комисия, както и с Европейския парламент и работи в тясно сътрудничество с други европейски горски организации, по-специално Организацията на държавните горски предприятия, агенции и служби (EUSTAFOR) и Конфедерацията на европейските собственици на гори (CEPF).
FECOF e представена в Консултативната група по горите и корка на Европейската комисия, участва във форума Европейски гори и горски продукти  (EFFP) и е представена със статут на организация наблюдател в Министерската конференция за защита на горите в Европа (MCPFE, процеса Forest Europe).
Заедно с CEPF, EUSTAFOR, ENFE (Европейската мрежа на горските предприемачи) и EFI (Европейския институт за гората), FECOF поддържа офис в Европейската къща на горите в Брюксел. За членовета на FECOF е ясно, че общинските и местните гори заемат междинно положение сред държавните и частните. Като публична собственост управлението на общинските гори има специалната задача да изпълнява социални и екологични функции. Тази отговорност може да бъде носена, ако общността на горите се управлява по начин, който е икономически устойчив за участващите градове, общини и други. Позицията на FECOF е основана на Европейската харта на общинските гори от 1992 година. С изричния ангажимент към устойчивото управление на горите, който взема предвид икономическата, екологичната и социалната функция на горите, този документ определя  цели като „разширяване на горските площи, подобряване на съществуващите гори, увеличаване на горския прираст и развитие на промишлеността, основана на дървесния ресурс“.

Дейност
В допълнително изложение за основните принципи на своята дейност FECOF се присъедини към централните теми на европейското развитие на горското управление, например средиземноморските гори, горите с предимно промишлено значение и горите с предимно културна ценност, проблеми на градските гори и  процеса на сертифициране на горите. Напоследък вниманието е съсредоточено върху устойчивото мобилизиране на дървесния ресурс за производство на енергия и на свързаните с горите дейности по адаптиране към промените в климата.
Под егидата на френския национален FnCOFOR отдел, FECOF основа през 1995 г. собствен институт за изследване във френските Алпи: OEFM (Observatoire Europeen de la Foret de Montagne). Резултатите от работата на този институт се смятат за основа за формиране на специфична, цялостна политика на ЕС за планинските гори.

превод  www.fecof.eu