Организацията

Общините – собственици на горски територии, осъзнават необходимостта и ползата от създаване на управленски потенциал и структури за стопанисване на горите, съобразно изискванията на Закона за горите и Закона за общинската собственост.

В много от тези общини вече са създадени структури и те успешно изпълняват целия комплекс от горскостопански мероприятия, планирани с лесоустройствените проекти, включително финансирането на лесокултурните дейности, възстановяването на стари и строителството на нови горски камионни пътища.

В Асоциация Общински гори членуват 59 общини.

Учредяване, мисия, цели, Устав, Правилник

Управителен съвет, Контролен съвет

Председател на Управителния съвет – Валентин Атанасов – кмет на община Сливо Поле

Изпълнителен директор – инж. Тихомир Томанов

Как да кандидатстваме за членство?