Архив

Становище по Първия вариант на Националния стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.  (СПРГС 2014-2023 г. ), 17 юни 2014 г.

Предложение на Асоциация «Общински гори» за промени на Закона за горите и наредбата за възлагане на дейностите в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (26.06.2013).

Писмо до министъра на земеделието  проф.  Иван Станков и и. д. изпълнителния директор на ИАГ  по повод свързани с изпълнението на ПРСР актуални проблеми при управлението и стопанисването на горите общинска собственост, 29 април 2013 г.

Писмо до Министерски съвет и Министерство на земеделието и храните (2008 г.). Уведомява за създаването на Асоциация Общински гори и предлага промени в наредбите за мерките 122, 123, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони, с цел осигуряване на възможност на всички общини – собственици на гори, за равен достъп до Програмата, особено за биологичните дейности от посочените мерки.

Писмо–Декларация до Председателя на Четиридесетото Народно събрание. Съдържа задълбочен анализ (приет на Второто Общо събрание на АОГ, 8 април 2009 г. – София, с участието на Народните представители Георги Юруков и Марко Мечев) на проблемите, които общините имат при управлението и стопанисването на горите от общинския горски фонд и в резултат на това – предлага Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.