Позиция

В публикувания Индикативен график за прием по мерките от Програмата за развитие на селските райони за 2016 г. не е предвиден прием по нито една от подмерките на Мярка 8

„Настояваме отмяната на чл. 39 от проекта за изменения в Наредба № 8 да отпадне“ – се казва в писмо на Асоциация Общински гори до министъра на земеделието и храните – госпожа Десислава Танева, заместник-министъра – доц. Георги Костов, и изпълнителния директор на ИАГ – инж. Тони Кръстев.

Предложения за допълнения към публикувания за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (април 2015 г.)

Остро протестираме срещу използването на израза „земеделски територии, разположени на територията на ТП ДГС  – протестно писмо (26.03.2015 г.)

Декларация – позиция,  по повод  дебата за законосъобразността на провежданите в горите на България сечи и ролята им за криминалните прояви при движението и продажбите на добиваната дървесина (15.02.2015 г.)