Горите по света

Европейска Седмица на гората 2013 от 9 до 13 декември

На 10 април  се състоя допълнително събитие към програмата на Десетата сесия на Форума на ООН за горите (UNFF10) в Истанбул. По инициатива на Европейската конфедерация на собствениците на гори (CEPF) в сътрудничество с Форума за горите на ООН (UNFF) са обсъдени целите и мерките, свързани  Европейската Седмица на гората, която ще се състои от 9 до 13 декември 2013 година . Това ще предостави възможност на подкрепящите организации да информират партньорите и заинтересованите страни за пътната карта на Европейската Седмица на гората и да им да допринесат за нейното провеждане. Организаторите ще представят разработените за Европейската Седмица на гората основни послания, които подчертават важността на здравословното състояние на европейските гори, важната роля на собствениците на гори и на другите заинтересовини групи в сектора за да бъде насочено вниманието към многофункционалната роля на горите и свързаните с това продукти и услуги от горите.
Проявата ще даде отлична възможност да бъде подчертано значението на горите за нашия живот и поминък, да бъде повишена осведомеността на обществото и да се стимулират действията, за устойчиво управление на горите и приноса на горския сектор към зелената икономика.

Десета сесия на Форума на ООН за горите в Истанбул, 8 – 19 април 2013

В рамките на Десетата сесия на Форума за горите на ООН (UNFF10), която ще се състои от 8 до 19 април в Истанбул, ще бъдат разгледани темите за оценка на напредъка по изпълнението на Правно необвързващия инструмент за всички видове гори и напредъка в постигането на четирите глобални цели за горите – регионален и субрегионален принос; горите и икономическото развитие, включително горски продукти и услуги; националните програми за горите и други секторни политики и стратегии; намаляване на рисковете и въздействието на бедствията; ползите от горите и дърветата за градските общности; нововъзникващи въпроси; засилено сътрудничество за координиране на политиките и програмите, включително предоставянето на допълнителни насоки за партньорство в областта на горите и в начините на прилагане на устойчивото им управление.