Изпълнителен директор – инж. Тихомир Томанов

От опожаряването на горите губим всички  - интервю за ТВ Европа

 

През 1974 г. се дипломира като инженер по горско стопанство във Висшия лесотехнически институт – София, сега Лесотехнически университет.
Преминава последователно през всички степени на лесовъдската професия – от началник на Горско-технически участък до служител и ръководител на звено в централната горска администрация и на регионална горскостопанска единица. Започва лесовъдска работа в Горско стопанство – Симитли, като началник на Горско-технически участък, а по-късно е зам.-директор на стопанството. От есента на 1976 г. започва работа в Горскостопанския комбинат – Стара Загора, след което става ръководител на технологичния отдел на създадената към комбината Горска автотракторна станция.
През 1978-1979 г. работи в дърводобивното предприятие в Усогорск, Коми АССР, като началник на Вахтовия участък, след което се връща в Стара Загора като зам.-главен директор по производствено-техническите въпроси в Горскостопанския комбинат.
От началото на 1982 г. е директор на Горско стопанство – „Средногорие“, сега Пирдоп, където успява да създаде стройна организация на труда в дърводобива и за създаването и отглеждането на нови гори. Обновява производствените средства на стопанството и стабилизира неговата дейност. До пролетта на 1986 г. в стопанството са залесени над 20 000 декара нови гори, част от които в зоните, засегнати от замърсяване в резултат от медодобивната промишленост. Стабилизирани са запасите от основните видове дивеч и са създадени условия за развитие на интензивен ловен туризъм.
Две години работи като ръководител на екип на „Лескомплект” за техническа помощ в дърводобива на Република Ангола. След като се завръща, става директор на Горско стопанство – Ихтиман.
През ноември 1990 г. постъпва като инспектор в Комитета по горите и горската промишленост, а след административна реорганизация е назначен за експерт по младите насаждения и дисциплината на ползването в отдела по стопанисване на горите. Разработва методически указания към поделенията на Комитета, създава предпоставки за чувствително увеличаване на дела на отгледаните млади гори в цялата страна. По-късно ръководи създадената Инспекция за горскостопански контрол. В резултат от нейната дейност за две години чувствително е подобрена стопанската и финансовата дисциплина в сектор „Горско стопанство“. От 1997 г. до края на 2003 г. е последователно: експерт в Районната дирекция по горите в Стара Загора, директор на Горско стопанство – Пирдоп, и експерт в Районната дирекция по горите – София.
В началото на 2004 г. по покана на кмета на Община Чавдар, Софийска област, съобразно решение на Общинския съвет, организира Общинско лесничейство „Чавдарска гора“ и става негов първи управител.
Несъответствията между текстовете на тогавашния Закон за горите и съществуващото многообразие на собствеността върху горите пораждат необходимостта от промяна на Закона. В някои общини – собственици на гори, се заражда и постепенно укрепва идеята за създаване на сдружение, което да работи по подходящ начин, за да ускори тази промяна.
Инж. Томанов активно участва в учредяването, а след това и в организирането и ръководството на дейността на Асоциация Общински гори, като от нейното създаване през 2008 г. досега е Изпълнителен директор. Активно работи за изготвянето и приемането на действащия Закон за горите (2011 г.) и произтичащите от него нормативни документи.
Инж. Томанов е член на Националния съвет по горите. Съучредител е при възстановяването на Съюза на лесовъдите в България, като в продължение на два мандата е негов Заместник-Председател.