„Зелената сделка“: Европейският съюз да засади 3 милиарда дървета до 2030 г.

Базови заключения на Европейска федерация на общините собственици на гори /FECOF/ за бъдещето на горите в Европа

Горите на ЕС са изключително важни за опазване на биоразнообразието на Стария континент заради способността си да улавят вредния въглерод. Също така и за запазване на умерения климат, подложен на растящ натиск от индустриализацията. Горите на Европа трябва да бъдат управлявани по устойчив начин, подобрени като количество и качество, за да бъдат приспособени активно към климатичните промени.
За да дадат ефективен принос към постигане на целите на ЕС за климата и биоразнообразието и поради многото услуги, които горите дават в ред сектори на бита и икономиката, стратегията за биоразнообразие до 2030 г. се отнася до „нуждата от по-добро представяне на здравето на Европейските гори“. В тази връзка, има планове за разработване на Горска Информационна Система за Европа (ГИСЕ).
Днес поместваме „Публична консултация по нова горска стратегия на ЕС“ с допитване по темите „Кои специфични действия и мерки трябва да популяризира горската стратегия на ЕС за увеличаване на горското биоразнообразие, приспособяване на горите към климатичните промени и усилване на отстраняването на въглерода?“.
Вземайки предвид драматичната икономическа ситуация на лесовъдството, причинена от въздействието на погиването на дърветата и пандемията от Ковид-19, която надвишава икономическите възможности на много горски собственици в ЕС, Европейска федерация на общините собственици на гори /FECOF/ направи Базови заключения за бъдещето на горите в Европа. Отбелязвайки демократичната легитимност на представителите на общините, FECOF призовава институциите на ЕС да :
-Приложат система за стимулиране на горски екосистемни услуги, предоставени от устойчивото горско управление, за да опазят тези ценности във времена на несигурност чрез качествено и адаптативно горско управление,
-Опростят подкрепящите инструменти на ЕС и държавите членки за възстановяването от погиването на дърветата и устойчивото горско управление като цяло в контекста на Европейския закон за държавната помощ и информационните потоци на замесените участници,
-Признаят и подкрепят важната роля на местните общини, притежаващи гори във връзка с публичен ангажимент, управление на конфликтите и образование в областта на устойчивото горско управление и опазването на горите.
Надяваме се, че участието на стопаните, производителите, специалистите и еколозите от Асоциация Общински гори – България, ще допринесе за създаването на ясна и делова програма за оздравяването на горите в ЕС в периода до 2030г.
Инж.Тихомир ТОМАНОВ

Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 ще бъде съобразена с предложенията на АОГ

По поръчение на УС на АОГ и с любезната отзивчивост от страна на Министъра на МЗХГ на 22.12.2020 г. се състоя среща на г-жа Танева с новоизбрания Председател на УС на АОГ г-н Валентин Атанасов – Кмет на община Сливо Поле. Г-н Атасов бе придружаван от Изп. Директор на АОГ инж.Тихомир Томанов.
От страна на АОГ, г-н Атанасов запозна Министър Танева с наскоро избрания нов състав на УС и на КС на АОГ.
Инж. Томанов представи приоритетите в дейността на АОГ за 2021 година, както и предложенията, които Асоциацията е подала в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 на ПРСР.
Обсъдени бяха и други актуални проблеми по управлението и стопанисването на горите на общините в България.
От страна на Министерството, Министър Танева увери представителите на АОГ в готовността на МЗХГ, като управляващ орган на ПРСР, че внесените от Асоциацията предложения, които са в съответствие с регламентите на Европейската комисия, ще бъдат отразени в Стратегията.
Срещата завърши с благопожелания за идващите светли празници.

Бодър дух, мир и берекет за новата 2021 година!

Уважаеми стопани на гори, колеги лесовъди, бранители на природата! Ръководството на АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ най-сърдечно Ви пожелава весело и здраво, оптимистично и ведро посрещане на Коледа и Новата 2021-а година! Дано с отиващата си година останат в миналото неприятности, страхове от световната пандимия, тъгата от загуби на скъпи приятели! Нека Новата 2021 г. Ви донесе бодър дух, мир, уют и здраве край семейното огнище! Здраве и берекет! Инж. Тихомир ТОМАНОВ

var2-01