Проведе се Първото заседание на настоящото Общо събрание на АОГ

На 16-ти септември 2020 г.  в Аулата на Лесотехническия университет в София се проведе Първото заседание на сформираното след последните общински избори, 4-то Общо събрание на Асоциация общински гори. Събранието е 13-то по ред от учредяването на АОГ през 2008 година.

В съответствие с Устава, след като изслуша отчетите на досегашните органи за управление, Общото събрание освободи от отговорност Управителния и Kонтролния съвет. Избран е нов Управителен съвет в състав:

Ангел Геров – кмет на Oбщина Пирдоп,

Валентин Атанасов – кмет на Oбщина Сливо Поле,

Георги Кенов – кмет на Oбщина Сунгурларе,

Емил Илиев – кмет на Oбщина Струмяни,

Ешреф Ешрефов – кмет на Oбщина Омуртаг

Иван Жабов – кмет на Oбщина Средец,

Христо Христов – кмет на Oбщина Болярово

и нов Контролен съвет в състав:

Григор Даулов – кмет на Oбщина Чавдар,

Калоян Илиев – кмет на Oбщина Ихтиман,

Радослав Ревански – кмет на Oбщина Белица.

Valentin_Atanasov

За председател на Управителния съвет е избран Кметът на Oбщина Сливо Поле – Валентин Атанасов (на снимката),а за заместник председател – кметът на Oбщина Болярово – Христо Христов (на снимката долу).

h.-Hristov

За председател на Контролния съвет е избран кметът на Oбщина Ихтиман – Калоян Илиев (снимката долу).

unnamed

За изпълнителен директор на АОГ е преизбран  инж. Тихомир Томанов.

Събранието бе приветствано от инж.Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ, от Ректорa на ЛТУ – проф. Иван Илив и от председателя на Съюза на лесовъдите в България – проф. Иван Палигоров.

Свиква се Тринадесетото Общо събрание на Асоциация общински гори

Управителният съвет на Асоциация общински гори реши Тринадесетото Общо събрание на Асоциацията да бъде свикано на 16-ти септември 2020 г. от 11.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, в София, на адрес булевард “Климент Охридски“ №10, при  дневния ред, публикуван в обявата.

Стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 17-ти юли 2020 г. стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предоставените средства за финансовата помощ по процедурата са 18 028 131 лв. При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 16 октомври 2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване на ерозията, запазване на качеството на земите и подобряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата.

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всички залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни предложения допълнително 10 точки ще получават тези, които ще използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове.