Публикуван е проектът на Наредба за изискванията и контрола на дървесината за битово отопление

На 31 юли бе публикуван текстът на Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-iziskvaniyata-i-kontrola-vrhu

Основна цел на предвидените промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила,  и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа и със специалния доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация, според които страната ни е на първо място по замърсяване на въздуха, а основните източници за това са  битовото отопление и автомобилният транспорт.

Проектът е изготвен от работна група, съставена от експерти на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Асоциация „Общински гори“, браншови и неправителствени организации.

Очакваме Вашите предложения

Уважаеми колеги,

със заповед с рег. № РД 09- 635/ 02.07.2019 г.  на г-жа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, е създадена работна група, състояща се от представители на администрацията и заинтересованите страни в горския сектор, с председател – Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Работната група има задача в срок до 30 септември 2019 г. да изготви проект  на  Постановление  на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Моля Вашите становища и предложения за  изменения на текстове от действащата наредба да изпратите в срок до 10 юли 2019 г. на електронния адрес на Асоциация Общински гори aogori@abv.bg.  

Вашите предложения ще бъдат обобщени и представени на работната група от името на Асоциацията.

 

Изпълнителен директор  на АОГ – инж.Тихомир Томанов

АОГ публикува документи

В изпълнение на изискванията на § 26, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –  ЗЮЛНЦ (Обн. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.), във връзка с чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ръководството на Асоциация Общински гори публикува следните документи: