Намаляване на емисиите от парникови газове с поне 55% до 2030 г.

Европейската комисия прие новата Стратегия на Европейския съюз за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС

218245102_621934748778152_927192669609314133_nСтратегията за горите определя визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС и засилване на тяхната защита, възстановяване и устойчивост. Целта е въз основа на всички социални, икономически и екологични аспекти на горите да се осигури тяхната многофункционалност и да се подчертае значимата роля на горските стопани.

Новата Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за горите до 2030 г. бе приета от Европейската комисия на 16 юли 2021 г. Програмният документ цели да бъдат изпълнени мерките на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигане на климатичен неутралитет през 2050 г., съгласно Закона за климата.

Предложените действия ще увеличат задържането на парникови газове чрез подобряване на системите за поглъщане и задържане на въглерод, което по този начин ще допринася за смекчаване на изменението на климата. Ще бъде осигурена строга защита на първичните и старите гори, възстановяването на деградиралите гори и гарантирането на устойчивото им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, предоставени от горите на обществото. Ще бъдат насърчавани най-благоприятните за климата и биоразнообразието практики за управление на горите, и  използването на дървесната биомаса и ресурси.

Стратегията предвижда разработването на схеми за възмездяване на собственици и управители на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез поддържане на части от техните гори непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с други политики на ЕС, ще даде възможност за по-целенасочена подкрепа на горските стопани и за устойчиво управление на горите.

Цели се създаване на обединяващо пространство за държавите-членки, собствениците и мениджърите на горите, индустрията, академичните среди и гражданското общество, които да обсъждат бъдещето на горите в ЕС и да подпомагат поддържането на тези ценни активи за поколенията напред.

В Стратегията за горите се предлага законодателна инициатива за засилване на мониторинга, събирането и обобщаването на информация за горите в ЕС. Изграждането на база данни за горските територии, съчетано със стратегическо планиране на ниво държави-членки, ще даде цялостна картина на тяхното състояние, стопанисване и бъдещо развитие.

Стратегията е придружена от Пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г., при пълно зачитане на екологичните принципи – правилното дърво на точното място с правилната цел.

АОГ взе участие в работна среща за изготвяне на спешни промени в закона за горите

Днес в Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща, на която бяха набелязани спешни мерки, които да бъдат в основата на решаването на ключови проблеми в управлението на горите. Това е първата дискусия в работата на експертната комисия, назначена със заповед на министъра на МЗХГ за изготвянето на предложения за неотложни промени на Закона за горите. Целта й бе да бъдат поставени акценти на проблемите в сектора, които да станат приоритет в анализа и изготвянето на качествена оценка на Закона за горите, както и основа за последващи нормативни промени.

199848560_156315203215339_4902733841188871596_n

Експертите коментираха механизми и подходи за намирането на правилните решения като бяха единодушни, че всички предложения трябва да бъдат пречупени през принципите на прозрачност, публичност, професионализъм, безпристрастност и обективност. В тази връзка беше обсъдена методология за създаването на браншова камера, която ще позволи голяма част от решенията да бъдат взети вътре в сектора. Беше разгледано и предложение за създаването на надзорни съвети или преструктуриране на предприятията, което е обвързано с нова визия на Закона за горите, която регламентира независима горска структура. Надзорният съвет до голяма степен ще гарантира вземането на професионални решения, които да обслужват единствено интересите на гората.

199524520_156315296548663_2240094175782721610_nНа срещата бяха поканени представители на всички браншови организации, както и представители на неправителствения сектор, като изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов  взе активно участие в обсъждането и внесе своите предложения. Следващата среща на работната група ще се проведе след разглеждане и обобщаване на становищата.

Тази среща е в отговор на очакванията за промени на колегите от всички нива, така че за нас е важно да разширим кръга от хора, които да участват в предложенията за разрешаване на важните въпроси от горския сектор, за да може всички групи да се чувстват представлявани.

Покана за участие в работна група

Покана за участие на 14.06.2021 г. от 10 часа в зала 400, ет. 2 на МЗХГ

Със заповед от 10 юни т.г. Проф. д-р Христо Бозуков – служебен Министър на земеделието, храните и горите, създаде работна група с широко обществено представителство за изготвяне на неотложни промени на Закона за горите.

Асоциация Общински гори ще участва като член на работната група, която има задача в срок от два месеца да изготви предложения за неотложни промени на Закана за горите, както и да обсъди и изрази становище по постъпили до приключване на работата и предложения.